کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان بروز هفتم ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی  با شرکت ۷۱ نماینده  از۹ شورای کشوری، طورحضوری و تحت ریاست رفیق سید طاهر شاه پیکارگر یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهی کشور درفضای آزاد و دموکراتیک و با شور و اعتماد رفیقانه برپا شد.

 کنفرانس مطابق برنامه کاری راه را برای تشدید کارسیاسی ـ سازمانی در ساختارهای حزبی در اروپا باز نموده ، و با مراجعه به همه اعضای سازمان خواستار آماده گی های جدید برای پیشبرد وظایف مبرم و بزرگ تر، و تقویت دسپلین حزبی گردید .

درکنفرانس نماینده گان منتخب شوراها با تکیه براصول زرین سازمانی  ح آ ا و هبمستگی ، در فضای باز، دیدگاه سازنده پیرامون وضع سازمان و وظایف آینده آنرا در میان گذاشتند.

کنفرانس مطابق احکام اساسنامه حزب درهمخوانی با برنامه کاری فیصله شده  شورای جدید ۳۳ عضوی اروپایی حزب آبادی افغانستان را انتخاب نمود.

نماینده گان کنفرانس با اتفاق نظرفیصله نمودند :

ـ گزارش تشکیلاتی کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی که توسط رفیق صفت الله عملیار، رییس کمیسیون ارایه شد مورد تایید بوده و فعالیت این کمیسیون مثبت ارزیابی میشود.

ـ کنفرانس به شورای جدید اروپایی وظیفه می سپارد تا به تشدید کار سیاسی ـ سازمانی درسطح اروپا توجه جدی و مسوولانه را مبذول نموده و با تکیه بر اندوخته های گذشته ، راه ها و وسایل جدید برای تقویت روحیه همبستگی ، همکاری و گسترش دموکراسی درون سازمان را جستجو نماید. برای این منظورهیات رهبری شورا و مسولین شعبات شورای اروپایی باید گفتگوها و مشورت های سازنده با اعضای سازمان اروپایی حزب و کارشناسان بخش های مختلف را سازندهی نموده و داده های این گفتمان ها را در برنامه های مشخص کاری برای تقویت کار با جوانان ، زنان ، کارگران مهاجر، پیشه وران و روشنفکران افغان در اروپا تنظیم نمایند.

ــ به شورای اروپایی و هیات رهبری شورا وظیفه سپرده میشود تا درکار سیاسی ـ تبلیغی ، رسانشی و آموزش درون حزبی توجه جدی را معطوف نموده ، راه ها و وسایل عملی را جستجو، و مطابق نیازها و شرایط اروپا برنامه های مشخص کاری را در این بخش ها تدوین نمایند .علاوتا به همه اعضای حزب در اروپا وظیفه سپرده میشود تا با امکانات دست داشته در باروری رسانه های رسمی حزب ، و گسترش تاثیر آن در بین جامعه مهاجر افغان در اروپا سهم فعالتری بگیرند.

ـ شورای اروپایی وظیفه دارد تا بخاطراستفاده گسترده از دانش و تجربیات نخبگان سیاسی جنبش دادخواهی کشور کمیسیون مشورتی را ایجاد نماید .

ـ به شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وظیفه سپرده میشود تا مطابق اصول و آرمانهای ح آ ا و درمطابقت با روحیه  « فراخوان کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان عنوانی نیروهای ملی، مترقی و وطنپرست »

 راه ها و وسایل برای گفتگو و راه اندازی اقدامات سازنده با هدف ایجاد یک پلاتفورم مبارزاتی قابل قبول برای همه درجهت نجات افغانستان را جستجو نماید.

ـ کنترول از تطبیق این مصوبه به عهده شورای اروپایی ح آ ا میباشد .

 

نماینده گان کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

۷ می سال ۲۰۲۲ میلادی ، کشورشاهی هالند

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۲۰۶

Copyright ©bamdaad 2022