سـرود همبسته گی

 

خلق‌ های جهان متحد شوید

در راه آرمان مشترک

جهان که نعمت ما را می ‌دهد

باید از آن ما شود بی شک

به پیش، و از یاد مبرید

در چیست قدرت شما!

به هنگام گرسنه گی و به هنگام سیری

به پیش، و از یاد مبرید

همبسته گی را!

ای سیاه! سفید! زرد! سرخ!

نزاع‌ های دیرین را به یک سو گذارید،

سخن گویید با همنوعانتان و ببینید

همه اندیشه ‌ای واحد دارید.

به پیش، و از یاد مبرید

در چیست قدرت شما!

به هنگام گرسنه گی و به هنگام سیری

به پیش، و از یاد مبرید

همبسته گی را!

برای پیش بردن امر ما

هم به تو ، و هم به تو نیاز هست

با یاران خود درافتادن

از نیروی خود کاستن است.

به پیش، و از یاد مبرید

در چیست قدرت شما!

به هنگام گرسنه گی و به هنگام سیری

به پیش، و از یاد مبرید

همبسته گی را!

دار و دسته حاکم بر ما

از دو دسته گی ما سخت خشنودند،

زیرا تا هست؟ این دو دسته گی برجا

می‌ توانند آنان سروری کنند،

به پیش، و از یاد مبرید

در چیست قدرت شما!

به هنگام گرسنه گی و به هنگام سیری

به پیش، و از یاد مبرید

همبسته گی را!

کارگران جهان، متحد شوید!

تا از زنجیرها شوید آزاد

ارتش‌ های قدرتمند شما می‌ جنگند

تا محو کنند خود کامه گی و استبداد!

به پیش، و از یاد مبرید

و مساله به طور مشخص این است:

خواه گرسنه، و خواه سیر،

فردا فردای کیست؟

دنیا دنیای کیست؟

 

( برتولت برشت )

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۲۹۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2022