با پیشکش نمودن چند بهـاریه دلپذیر، نوروز این جشن ملی و باستانی، بهار و سال نو خورشیدی را برای خواننده گان گرانمایه تارنمای بامداد تبریک گفته ، سال نوخورشیدی را سال صلح ، بیغمی ، رهایی و سرفرازی هممیهنان و جهانیان آرزو مینماییم. (بامـداد)


پرنیان هفت رنگ

چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار

پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس

بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار

دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد

حبذا باد شمال و خرما بوی بهار

بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین

باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله

نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار

تا برآمد جام های سرخ مل بر شاخ گل

پنجه های دست مردم سر برون کرد از جنار

راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند

باغ های پر نگار از داغگاه شهریار 

( فرخی سیستانی )

***

بـاد بهـاران 

 

بگشا نقاب از رخ باد بهاران

 شد طرف چمن بزمگه باده گساران

 شد لاله ستان گرد گل از بس که نهادند

 رو سوی تماشای چمن لاله عذارن

 در موسم گل توبه ز می دیر نپاید

 گشتند در این باغ و گذشتند هزاران

 بین غنچه نشکفته که آورد به سویت

 سربسته پیامی ز دل سینه فگاران 

( جامی هروی )

 

***

نـوروز

نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز

زیرا کـه بود نوبت نوروز بـه نوروز 

کبکان دری غالیه در چشم کشیدند

سروان سهی عبقری سبز خریدند 

بادام بنان مقنعه بر سر بدریدند

شاه اسپرمان چینی در زلف کشیدند

( منوچهری  ) 

 

***

با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز

از شام تو قدر آید و ز صبح تو نوروز

از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک

وز تابش روی تو برآید دو شب از روز 

( سنایی غزنوی )

*** 

باغ در ایام بهاران خوش است 

موسم گل با رخ یاران خوشست 

چون گل نوروز کند نافه باز 

نرگس سرمست در آید به ناز 

 ( امیر خسرو دهلوی ) 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2022