نـمـاد رزم

 

جوانه میزنی زنو ۱

دوباره سبز میشوی

به باغ پرزخاروخس

به پهنه های این چمن

شکوفه میکنی زنو

پراز بهار میشوی

نماد رزم اتشین

درین دیار میشوی

به دفتر زمانه ها

تو مانده گار میشوی

مده مجال خود زکف

دوباره با قیام قامت بلند

بپابخیز

بهرسو بال و پربزن

وجنگل سیاه شب

به هرسرا تبربزن

ازین مغاک تیره گی

زپیچ و تاب کوره ها گذر بکن

شبان بی ستاره را

دوباره پرسحر بکن

برای زیستن، شگفتن امیدها

دوباره پربزن، بپابخیز

قیامتی بپا بکن

ودرب این قفس شکن

اسیر غم نشسته را

زقید برده گی رهابکن

بیا ببین

بهارما رسیدنی ست

سرود زنده گی به لب

به خفتگان قرنها خبر بده

بگو‌که ماجوانه میزنیم زنو

دوباره سبز میشویم

برای زیستن، دمیدن سپیده ها

جهان دیگری بنا می کنیم

جهان ازبرابری

جهان فارغ از ستمگری

جهان بهتری درآن

نشانی ازقساوت زمانه نیست

نشانی ظلم آدمی

فضای گل بهشت آن کرانه نیست.

 

( نورالدین همسنگر)

 

۱- جوانه میزنم بروی زخم درتنم

(سیمین بهبهانی )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۰۸۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2022