پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناست روز جهانی مهاجران 

۱۸ دسامبر۲۰۲۱

 روز جهانی مهاجرت  روز تجلیل از کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آن هاست که در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. هدف از تجلیل از این روز تآکید مجدد بر کسب کلیه حقوق مهاجران در سراسر جهان نیز میباشد. 

مردم افغانستان در بیش از چهل سال اخیریکی از بزرگترین  فیصدی مهاجران  در سطح جهان را تشکیل میدهد که به نسبت  جنگ  طولانی و فرسایشی، از روی اجبار، عدم مصوونیت جانی ، عدم اطمینان نسبت به آینده خود و خانواده های شان، راه مهاجرت را به کشورهای دیگر برگزیده اند.  مهاجرت  میلیون ها هموطن ما در دوره های مختلف و به نسبت عوامل سیاسی  ـ جنگی و عدم بهبود شرایط اقتصادی در کشور صورت گرفته است. هم اکنون صد ها هزار هموطن ما در کشور ایران بحیث کارگران در پایین ترین سطح درآمد و زنده گی قرار دارند.

موج تازه مهاجرت  ده ها هزار افغان از ماه اگست امسال  بدینسو، با تسلط  دیکتاتوری خشن طالبان ،  بار دیگر آغاز و ادامه یک بحران مهاجرت هموطنان ماست که  در حالت عدم وضاحت  و اطمینان از سرنوشت و آینده شان در کشورهای مختلف بسر میبرند و در انتظار کسب اقامت و حق پناهنده گی  میباشند.  سلب آن حقوق حد اقل مردم ، بخصوص زنان کشور که طی سالهای اخیر شکل گرفته بودند،  یکبار دیگر با سیاست خشن و ضد ترقیخواهی طالبان ، خود انگیزه انتخاب ترک  مامن آبایی شان گردیده است.

قرار معلوم ده ها هزار هموطن ما هم اکنون در امارات متحده عربی، قطر ، ترکیه   تاجیکستان  و حتا در کشور اندونیزیا در بی سرنوشتی قرار دارند.

با آنکه بخشی از مهاجران افغان در تعداد از کشورهای جهان از حق پناهنده گی برخوردار گردیده اند ولی  شرایط اقتصادی، اجتماعی  محدود از یک جانب و شکل گیری و تحرکات ضد خارجی و تبعیضی مانند فاشیزم نوین و سایر ایده ها و عملکرد های  تبعیضی از جانب دیگر، موقعیت حقوقی و اجتماعی آنها  را دشوار و در رده بندی های  پایین اجتماعی قرار میدهد  که از این ناحیه محرومیت های اجتماعی را در این جوامع بر آنها تحمیل مینماید.

آنجمن حقوقدانان افغان در اروپا متکی بر حقوق شناخته شده  بشری مسجل در کنوانسیون های ملل متحد  بر این اصل حقوقی تاکید مینماید که باید  جامعه بین المللی ، با درنظر داشت وضعیت آسیب پذیر مهاجران افغان  که به طور فزاینده ای به طرف وخامت میگراید، باید تدابیر جدی و جدید برای خاتمه درد  پناهجویان افغان که در بی سرنوشتی بسر میبرند، از جانب کمیساری  سازمان ملل متحد  روی دست گرفته شود. باید  با حالت وخیم و غیرانسانی آنعده از هموطنان  ما که روی سیاست های غیرانسانی حکومت های پولند و رسیه سفید در بند  اسارت  قرار دارند و زمستان سرد زنده گی شان را در معرض  خطر یک فاجعه بشری قرار داده است ، نکته پایان گذاشته شود.

انجمن نسبت به سرنوشت هزاران کادر متخصص و صد ها حقوقدان، قاضیان و څارنوالان  کشور که  یا در داخل کشور در خوف و هراس از قتل های هدفمند  قرار دارند و یا  در کشورهای سومی  در انتظار انتقال  به کشور های امن و کسب حق اقامت پناهند گی  قرار دارند ، ابراز تشویش  و نگرانی  جدی خویش را ابراز مینماید.

 انجمن  با تکرار و تاکید  از سازمان ملل متحد و بخصوص کمیساریا ی ملل متحد در امور پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت آی  او ام  و اعضای  اتحادیه اروپا  تقاضا مینماید تا با چشم بینا بر حالت رقتبار این هموطنان ما بنگرند و با گوش شنوا صدای  نا امیدی و بی اطمینانی و رنج های طولانی روانی آنها را بشنوند.

خجسته باد  روز ۱۸ دسامبر زور بین المللی مهاجران!

 

با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۰۱۲

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021