روز جهانی حقوق بشر و تراژيدى آن در افغانستان

 

 

چرا روزجهانى حقوق بشر براى افغانان و افغانستان داراى اهميت حياتى است ؟ 

براى اينكه مندرجات اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در آن به حفظ كرامت انسانى در راستاى حق زنده گى ، آزادى ، برابرى ، برادرى ، مساوات ، عدالت ، آزادى وجدان ، دين و انديشه بحساب حق ذاتى انسان ، بدون هرنوع تبعيض و تمايز ، مسجل گرديده و در ميثاق ها و اسناد بعدى تكميل شده است با تاريخ ، ارزش هاى فرهنگى و دين و آيين مردمان شرق ، حوزه تمدنى و كشور كهن و باستانى ما همخوانى دارد . 

تحقق اين اصول دستيابى به حقوق و آزادي هاى انسانى را ميسرميسازد و اعمال حق حاكميت ملى را كه بطور انحصارى بمردم تعلق دارد ، را ضمانت مينمايد . 

بدينرو، كماكان براى مردم افغانستان مبرميت خاص دارد  . 

تا اكنون هيچ دليل مقنع  درتوضيح مخالفت و يا تناقض معيارهاى مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر را با اصول بنيادى دين مقدس اسلام ارایه نگرديده است . 

البته استفاده ابزارى و با معيار دوگانه ازاين اعلاميه و يا نقض صريح و خشن احكام آن توسط مدعيان غربى نمی تواند برهان قاطع نفی مواد سى گانه اين اعلاميه جهانشمول گردد . 

درسال قبل  و زمان تسلط دولت جمهورى اسلامى ، بمناسبت روز جهانى حقوق بشر ، با بدعت و سنت شكنى نوشتيم كه : 

 « از روز جهانى « نقض خشن » حقوق بشر بايد « تجليل » نمود ! 

 و در« روزملی قربانیان جنگ »  به اين حقيقت تلخ اعتراف نمود  كه : 

ما با تداوم تراژيدى ، فاجعه و نقض مستدام حقوق بشر مواجه هستيم . 

حدود نيم قرن مى شود كه ، افغانستان با نقض مستدام حقوق بشر مواجه است و كشور ما در دو دهه اخير و در سايه تسلط « حاميان » اعلاميه حقوق بشر به « قبرستان » ارزشهاى حقوق انسانى مبدل گرديده  است و تمام موارد سى گانه مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر به درجات مختلف در افغانستان نقض و با تهديد مواجه است .

با كمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حالت خوفناک « نقض مستدام حقوق بشر» 

( continuing human right violation ) را مستولى ساخته است . دوام جنگ خانمانسوز ، حملات انتحارى ، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، كشتار اهالى ملكى و حمله بر تاسيسات ملكى موسسات خيريه خارجى و ...و وقوع روزمره جرايم هولناک كه مطابق به احكام ميثاق هاى جهانى و منجمله كنوانسيونهاى چهار گانه ژنیو :

- جنايت جنگى و  جنايت عليه بشريت رديف بندى گرديده اند كه : 

- دولت ، قواى نظامى ناتو و امريكا ، طالبان و گروه مسلح دهشت افگن القاعده و داعش و ... 

هر كدام و البته با تفاوت ها در رابطه ملزم و مقصر ميباشند . 

تراژيدى افغانستان ، داستان غم انگيز نقض مستدام حقوق بشر ميباشد كه با شدت و در اشكال متفاوت تداوم دارد و كشورما را به بزرگترين قربانى ارزش هاى آن مبدل ساخته شده است . 

و اما امسال  و در عروج دوباره امارت اسلامى طالبان كه اعلاميه جهانى حقوق بشرو ميثاق هاى جهانى ناشى ازآنرا قبول ندارند و حتا به اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز تمکین ندارند ( که این موضوع یکی از دلایل سازمان ملل متحد در عدم برسمیت شناختن دولت دفکتوی طالبان است ) ، بمناسبت اين روز جهانى چه ميتوان گفت ؟ 

دراين چند ماه تسلط طالبان نبود جنگ و كساد شدن بازار تابوت فروشان مايه شادمانى است و اما :

به اين حقيقت تلخ بايد آگاه بود كه : 

افغانستان تا رسيدن به صلح  واقعى و پايدار كه با مفاهيم آزادى ، مصوونيت و عدالت پيوند دارد ، فرسخ ها فاصله دارد . 

بحران بزرگ حقوقى ، فقدان مشروعيت ملى و بين المللى و نبود دولت مسوول و مورد شناخت رسمى جهانى زمينه سازمشكلات بزرگ گرديده است . 

عدم وضاحت در مورد نظام حقوقى طالبان و تاكيد عام بر تطبيق شريعت ،  موضوع حاكميت قانون و حاكميت ملى را زير سوال برده است . 

حق زنده گى ( حق حيات ) افغانان ( بمثابه اساسى ترين و بنيادى ترين حق بشر ، حق ذاتى و طبيعى بشر ) كه در حقوق اسلام ، شامل حق الهى تعريف گرديده و اساس فلسفه حقوق بشر را تشكيل ميدهد  ، در معرض نابودى قرار دارد : 

خطر سقوط اقتصادى درحاليكه افغانستان با آفات و بليات جانكاه و وايروس كرونا مواجه است  از وقوع فاجعه هولناک بشرى در افغانستان هشدار ميدهد . 

همين اكنون  ( ٨ ، ٣١ ) میليون انسان در تحت فقر و ( ١٣ تا ١٤ ) میليون در معرض قحطى و هلاكت قراردارد . 

در چنين شرايط حقوق نصف نفوس جامعه ( زنان ) زير سوال رفته و بخش هاى بزرگ آنان از حق كار ، تحصيل و اشتراک درحيات سياسى جامعه محروم گرديده اند . 

فاجعه غم انگيز بيرون شدن صد ها هزار افغان از كشور شان و احوال دردناک بيجا شده گان داخلى ، تداوم حملات انتحارى داعش و كشتار اهالى ملكى ، قتل ها ، تخويف و تهديد ها گوشه هاى ديگر تراژيدى حقوق بشر در افغانستان است .

بررسی اتهامات و حوادث نقض حقوق بشر ایجاب مینماید که سازمان ملل متحد ، موسسات بین المللی و دیدان جرایم بین المللی در افغانستان حضور فعال داشته باشد . 

بدون شک تحقق ارزشهاى حقوق بشر در افغانستان آرمان بزرگ تاريخى و ملى است كه   تحقق آن مستلزم تلاش گسترده و دوامدار مدافعان حقوق و آزادى مردم مى باشد و بايد در دفاع از حق و حقوق مردم صداى خود را رساتر بسازيم  . 

دفاع از حق حيات و زنده گى افغانان در دستور كار قرار دارد .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درک از همين واقعيت تلخ ، از « جامعه جهانى » كه تراژيدى افغانستان محصول مداخله و تجاوز شان  و مكلفيت اخلاقى  (Moralobligation ) شان در قبال افغان و افغانستان اظهرمن الشمس است ، خواستار كمک هاى عاجل و وسيع بشرى به مردم افغانستان مى باشد.

 

با حرمت 

 

شوراى رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۰۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021