سروده ترکمنی ازمحترم محمد انور توکل

جمعه گیجاینگیزراحت بولسون

 

اوقیمادینگ چوپان بولدینگ

بخت دولتین یپان بولدینگ

ایچیم کوییور ترکمن اوغلی

آغزی آله لیق تپان بولدینگ

 

آته بابانگ شاه لیق سورن

تاپ حقینگی نیرده دورن

آیتجق دوغریم ترکمن اوغلی

سیز بیزی من من لیک اورن

 

بیسواد سن بورسنگ دهقان

باقگین اوزگاه علم اوقان

ایشینگ غفلت ترکمن اوغلی

ایندی بوگون یرتمه یقان

 

قسمت اوقین آتار هریان

غفلت ادان بولار بریان

هوشیاربولگن ترکمن اوغلی

پشمان اییب اتمه گریان

 

انور یانیور کوپ آرمانی

اجل اوزی حق فرمانی

دیکله باشینگ ترکمن اوغلی

بولمه خصته تاپ درمانی

 

( محمد انور توکل)

 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021