عــهــد نامــه

تعهد کرده ايم تا ما ز هم دور و جدا باشيم

اسير پنجه ى رنج و غم و درد و بلا باشيم

تعهد کرده ايم هر يک در اين ميهن که تا محشر

ذليل و برده مى مانيم و سر تا پا گدا باشيم

به روز و هفته و هر ماه و سال و سده ها پيهم

به جنجال و ستيز و سوگ، يکسر در عزا باشيم

به تبعييض و نفاق و جهل هر يک بر تر از ديگر

چه راست و چپ، چه روشنفکر يا اينکه ملا باشيم

تعهد کرده ايم تا ما بشرق و غرب و بر هر يک

غلام و چاکر و محتاج تا بى انتها باشيم

تعهد تا تعهد باشد و اين نيست عهد اى جان

بيا تا پس به عکس آن قريب و همنوا باشيم

بيا اى قوم قوم و ملت اين ملک درد آباد

نه آن و اين و تو من، همه يک جا و ما باشيم

( زبير واعظى )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۲۱ـ ۲۵۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021