شعــر او شعـار

 

شعر نه پیژنی دلته شعار نه پیژنی ډیر

پیژنی بادارخو  خدمتگار نه پیژنی ډیر

ځینی ځینی داسی لا ویده دی ته به وایی چی دا مړه دی

تر اوسه لا اشغال او استعمار نه پیژنی ډیر

راشه اسرافیله دا خوکه شپلی دی  پو کړه

دا خلک ملامت او کنگهار نه پیژنی ډیر

ځی تنها تنها ځانته شطل شطل جنکیږی دوی

نه ځی له کاروان سره قطار نه پیژنی ډیر

و می لید ناصح چی له تقوا نه سینگارتون ته لاړ

دلته څوک ابدال او پرهیزگار نه پیژنی ډیر

ډیر لا د ورور مرگ ته پتاسی ویشی لمنه کی

څه بلا پریودی دوست او یار نه پیژنی ډیر

ځبنی داسی شته چی د قاتل کور ته کلونه وړی

اوس هم د غازی او شهید مزار نه پیژنی ډیر

ای عسکر (چالاکه ) د بیابان غرمو کی خوښ دی لا

سیوری د نښتر او د چینار نه پیژنی ډیر

(عسکر چالاک )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۵۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021