گلوی تنگِ دلتنگی

 

اشک های دردِ به آسمان رفته ‌را

به ارمغان می‌آورد-

باران....

حبابی روی سرک می ‌ترکد

کسی از کوچه آه می ‌کشد،

سرم میانِ شانه‌هایم

فرو می ‌رود،

گریه‌ ی همه عالم

روی چشمانم وا می‌شود

و من

تو را

صدا می ‌زنم!

باران

قصه‌ ی دریا را

مکرر می ‌کند

کی گفت:

دریا

دلتنگ نمی ‌شود؟

( موسی فرکیش )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۰۹

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021