بيا که ترک تعصب در اين ديار کنيم

بيا که ريشـه  تبعيض را مهـار کنيم

بيا که در ره خدمت به مادر ميهن

تمام مال و سر و جان را نثار کنيم

بيا هزاره و پشتون و تاجيک  و اوزبيک

بيا به بيک دل و يک رنگ فکر کار کنيم

شويم مصدر آمال و آرزو به وطن

بيا که نفس هوس جوى را مهار کنيم

نموده سعى و پس از زحمت شباروزى

علاج رنج برى هاى بى شمار کنيم

به زور بازوى خود اين وطن کنيم آباد

به پوند خنده زده ، خاک بر دولار کنيم

به دست گيرى بيچاره گان و مظلومان

نموده جهد و حذر ز آه بى شمار کنيم

ببين « واعظى » هر کار مشکل آسان شد

اگـر وفـاق و صداقت به خـود شعار کنيم

(  زبير واعظى )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۲۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021