نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به جلالتماب سرمنشی ملل متحد

 

 

جلالتماب انتونيوگوتیرش سرمنشى سازمان ملل متحد ،

 

با تقديم احترام فايقه !

در احواليکه فاجعه و ماتم بزرگ ملى در افغانستان محصول عملکرد ناقص و مبين ناکامى " جامعه بين المللى " و شکست فضاحت بار اخلاقى دولت ايالات متحده امريکا و متحدان آن ، ناشى از عدم رعايت تعهدات حقوقى و اخلاقى شان مى باشد و عواقب اسفبار آن بعد از دو دهه حضور گسترده اّنان و تحميل جنگ و کشتار و صرف میليارد دال، سقوط پر ابهام دولت، خلاى قدرت و تبديل افغانستان به مأمن امن شرارت پيشه گان بين المللى مى باشد ، براى افغانان مظلوم که تراژيدى خونبار شان معلول مداخله و تجاوز خارجى است و " جامعه جهانى " که مکلفيت اخلاقى ( Moralobligation ) شان در قبال افغانستان اظهر من الشمس مى باشد ، به آنان خيانت نموده است و بعد از چهاردهه جنگ تحميلى ، باز هم ، افغانستان را از حق گذار به صلح واقعى محروم ميسازند ، مرجع صالح در جهان وجود ندارد ، تا فرياد نعش آغشته بخون مادر وطن شانرا رسانيده و بخاطر حق حيات خود و حق گذار کشور شان به صلح واقعى و پايدار دادخواهى نمايند .

بدين رو :

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلکى ومدافع حقوق افغان و افغانستان ، با درک از نيات نيک جلالتمآب شما در قبال بزرگترين فاجعه حقوق بشر در فقير ترين کشور جهان که بعد از چهل و شش سال جنگ تحميلى، در دور جديد بازي هاى بزرگ و رقابت شديد قدرت هاى رقيب بين المللى و منطقوى ، معروض به سقوط گرديده است ، مبرمترين موارد مربوط به مصايب جانکاه را بشما مطرح مينمايد :

مبرهن است که در صدر تمام خواست هاى ما ، دفاع از حق حيات افغانان و حق گذار افغانستان به صلح واقعى و پايدار قراردارد و تجربه کوتاه دو هفته اخير و حوادث خونين و هولناک ميدان هوايى کابل ، نمايانگر اين حقيقت تلخ است که هردو حق متذکره کماکان در معرض خطر و تهديد جدى قراردارد ، سيطره پاکستان ، حضور هزاران تروريست بين المللى بخاطر عبور به آسياى ميانه و سينکيانگ ، عوامل جنگ هاى نيابتى از فرسخ ها فاصله افغانستان به صلح واقعى هشدار ميدهد .

مقابله با اين تهديدات مستلزم شکلگيرى اداره قوى دولتى مى باشد و اين مامول زمانى ممکن ميگردد که :

شوراى امنيت سازمان ملل متحد بدفاع از ارزش هاى مندرج در منشور آن سازمان و مفاد مسجل در ميثاق ها و اعلاميه جهانى حقوق بشر قرارداشته و به فيصله هاى دو سال اخير خود ( فيصله شماره ٢٥١٣ - ٢٠٢٠ م ) و ( چهارم اگست ٢٠٢١ م ) و همچنان ترويکاى توسعه يافته ( ايالات متحده امريکا ، چين ، روسيه و پاکستان - مارچ ٢٠٢١ م ) در تعريف دولت آينده افغانستان و جلوگيرى از استقرار امارت اسلامى متعهد باشند .

استقرار امارت اسلامى طالبان ناقض حق حاکميت ملى افغانستان و مانع بزرگ در راه حاکميت قانون و سيادت آن است که بدون اعمال ايندو حاکميت صحبت از صلح واقعى و حقوق و آزادى مردم همانند " قراردار دوحه " يک سراب مى باشد .

مطابق بحکم بند ج ماده پنجاه و پنج منشور سازمان ملل متحد ، " احترام جهانى و موثر حقوق بشر، آزادي هاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد ، زبان و يا مذهب " و همچنان تمايل و تعهد در قبال تعهدات بين المللى افغانستان در قبال ميثاق هاى جهانى که افغانستان به آن الحاق نموده است ، بايد منبع تمسک به شناخت رسمى دولت طالبان باشد .

- افغانان همکار موسسات بين المللى بايد نجات یابند ، البته جهان نبايد نسبت به سرنوشت سى میليون افغان مظلوم بى تفاوت و اين عمليه بحيث " وجه المصالحه " و معامله سياسى قرار گيرد .

حوادث دو هفته اخير نشان داد که متاسفانه کماکان ترور ، تهديد ، جنگ و توحش متوجه تمام مردم افغانستان است .

کتگورى هاى مختلف مردم :

- اقليت هاى مذهبى و قومى ( هندوباوران و سک ها ، مهاجران بلوچ و ... )

- کارمندان ارگانهاى حراست حقوق ، قضات و سارنوالان که با آمدن طالبان و رهايى زندانيان در معرض خطر جدى جانى قراردارند .

- ژورناليستان ، روشنفکران ، دگر انديشان ، اهل هنر و موسيقى

- تعدادی از کارمندان دولت و منسوبان قواى مسلح و ...

در معرض خطرجدى قراردارند و مستلزم بذل توجه جدى و تدابير مشخص شوراى امنيت سازمان ملل متحد و حضور وسيع و معنادار کميشنرى سازمان ملل متحدمى باشد .

- انجمن ضمن قدردانى از تعهد سازمان ملل متحد براى ماندن در افغانستان و رسانيدن کمک هاى بشر دوستانه به میليونها انسان فقير و بيجا شده گان ، از وقوع فاجعه عظيم بشرى دراين احوال مصيبت بار که مردم اماج حد اقل ده افت بزرگ همانند کرونا ، فقر ، بيکارى و ... ميبآشند ، به جهان هشدار ميدهد .

ضرور است تا :

کميسيون حقيقت ياب سازمان ملل متحد و حضور سارنوال محکمه جزايى بين المللى در افغانستان فعال گردد ، تا افراد متهم و مظنون به ارتکاب جرايم جنگى ، ضد بشرى و عليه بشريت و دزدان بيت المال افغانستان در داخل و خارج کشور شناسايى و به پنجه قانون سپرده شوند .

در اين ارتباط ضرور است تا ملکيت هاى منقول افغانستان و منجمله طيارات وساير وسايل نظامى و ملکى فهرست و در سازمان ملل متحد راجستر گردد .

 

جلالتماب سرمنشى سازمان ملل متحد ،

ضرور است تا جلالتماب شما و پاسداران ارزش هاى والاى انسانى مندرج در ميثاق هاى جهانى و اعلاميه جهانى حقوق بشر افغانستان را در وجود طالب ، چند تنظيم و چهره هاى منفور کليپتوکرات که همين اکنون بخاطر تداوم " شرکت سهامى " مزبوحانه تلاش دارند ، خلاصه نفرماييد ، میليونها افغان در داخل و خارج افغانستان بويژه جوانان و زنان که اکثريت بزرگ نفوس کشور را تشکيل ميدهند بخاطر انسانيت ، آزادى ، عدالت ، مساوات ، برابرى ، ترقى و صلح رزميده و با مناديان صادق اين ارزشهاى متعالى و جهانشمول همصدا مى باشند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درک رسالت انسانى و تاريخى در قبال سرنوشت افغان و افغانستان از تمام پاسداران ارزشهاى ياد شده و نهادهاى سياسى ، اجتماعى و فرهنگى متعهد به مردم و وطن ، ميخواهد که در يک حرکت مدنى و بدور از هر نوع توسل به سلاح و خشونت بخاطر صلح واقعى و پايدار ( که خواست اساسى مردم ، رمز بقاى کشور و با مفاهيم مصؤنيت ، آزادى و عدالت تعريف ميگردد ) و دفاع از حق و حقوق مردم اعم از زنان و مردان و آزادي هاى انان بوحدت ملى ما ، که موجوديت افغانستان در گرو آنست ، در تحت درفش سه رنگ ملى از ارزشهاى تاريخى و ملى و مواريث سترگ معنوى مشروطه خواهان بزرگ که در صد سال اخير و در مراحل مختلف مردم بخاطر آن قربانى هاى زياد داده اند از حق حاکميت ملى که بطور انحصارى و تغير ناپذير به مردم تعلق دارد و حاکميت قانون، استمرار کد مدنى و قانون جزاى افغانستان که متضمن مجموع حقوق و آزادي هاى اساسى مردم است ، دفاع نماييم .

افغانان با هر اسم و رسم سياسى و بشمول طالبان يکبار ديگر در معرض آزمون تاريخ قراردارند ، که چگونه با عبرت از گذشته دردناک ، از رفتن افغانستان به باتلاق جنگ داخلى ، نيابتى ، سوريه شدن و مأمن امن تروريستان بين المللى ، جلوگيرى مينمايند .

 

با تجديد احترام فايقه

 

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

 

 

۲۹ اگست ۲۰۲۱

 بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۱ـ ۳۱۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021