پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت روز بین المللی عدالت جزایی

 

محکمه عدالت بین المللی امروز ۱۷جولای ، روز بین المللی عدالت جزایی را تجلیل می نماید. در این روز اساسنامه این نهاد بین المللی عدالت در روم به تصویب رسید و ۱۲۰ کشور جهان این سند را امضا و بدان ملحق گردیده اند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این روز بزرگ و با اهمیت را پرارج دانسته در تجلیل از این روز خویش را شریک میداند.

محکمه بین المللی عدالت جزایی بمنظور پایان بخشیدن به مصیونیت جزایی عاملان شدید ترین جنایان جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جرم تجاوز ایجاد گردیده و علاوتاْ این نهاد بین المللی موضوع پرداخت غرامت به قربانیان جرایم متذکره را بخشی از اهداف حقوقی خویش تعین نموده تا مرتکبین جرایم شدید جنگی، جرایم علیه بشریت ، جرایم شدید نقض حقوق بشر و تجاوز در یک پروسه عدالتمندانه جزایی مورد تعقیب عدلی و قضایی قرارگیرند. وهمچنان قربانیان ،خانواده ها و جوامع آسیب دیده ناشی ازاین جرایم بزرگ بین المللی با احیای توانایی جسمی و روانی شان نایل گردند. .

از آنجایی که مهمترین مساله در این پروسه ها عبارت از مکلفیت حقوقی دولت های است که کنوانسیون سال ۱۹۹۸ محکمه عدالت بین المللی را پذیرفته اند، بدون شک مسوولیت دولت افغانستان هم دراین راستای تطبیق حق و عدالت باید درعمل تابث و برجسته گردد زیرا که سال ۲۰۰۳ م این کنوانسیون را امضا و بدان ملحق گردیده است. باید دولت افغانستان به جامعه جهانی و ملت آسیب دیده ما افغانستان ثابت سازد تا مصمم، با جدیت ، قاطعیت وعدم قبول هیچگونه استثنا در راستای آغاز اولین گامهای این نهاد بین المللی در افغانستان همکاری نماید. تحرک جدید و وعده محکمه عدالت بین المللی ( آی سی سی) که مقر آن درشهرلاهه کشور شاهی هالند قرار دارد ، میباشد که اخیراْ اولین قدم را برای آغاز یک پروسه عدلی و قضایی بین المللی پیرامون جرایم جنگی ، جنایات علیه بشریت و جرایم مبنی بر نقض صریح حقوق بشر بگذارد و آغاز به تحقیق و جمعآوری اسناد الزام برای این پروسه نماید. این یک قدم قابل دقت و پیشتیبانی است ولی باید با کنجکاوی قضیه را تعقیب نمود و تحت نظارت داشت که تا چه میتواند این پروسه عدالتمندانه و غیرجانبدارانه باشد.

افغانستان در بیش از چهل سال اخیربه سرزمین وحشت، خون ، آتش و جنگ و ارتکاب جنایات شدید ضد بشریت ، جنایات جنگی و جنایات ضد حقوق بشری و تحریک و تشویق تبعیض و مخاصمت های قومی ، زبانی و مذهبی مبدل گردیده است که در دوره های مختلف این جنایات تداوم یافته اند و از مردم مظلوم قربانی های بی شمارگرفته است. ولی بیست سال اخیر با موجودیت قوای ناتو و قوی شدن تروریزم طالبی، داعشی و حمایت سازمانهای استخباراتی دولت پاکستان ارتکاب این جرایم و قربانی هایی ناشی از آنها شدت بی پیشینه یافته است.

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بدین عقیده است که جرایم جنگی ، جرایم ضد انسان و انسانیت و ضدحقوق بشری بی التیام ترین زخم های خونین را در قلب های آسیب دیده گان هموطن ما ایجاد نموده است که التیام و یا تسکین به این دردها فقط و فقط در یک بررسی عدالتمندانه و فارغ از هرگونه فشار و نفوذ زورداران وعاملین اصلی این جرایم در سطح داخلی و کشورهای که مستقیم و یا غیرمستقیم در این جرایم دست دارند و دست داشته اند، ممکن است.

روی همین منظور اخیراْ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سندی را تحت نام « افغانستان اماج جنایات علیه بشریت قراردارد»، پیرامون بررسی جرایم شدید علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم شدید نقض حقوق بشری به نشر رسانید که ده ها نهاد افغانی در داخل و خارج کشور آنرا مورد حمایت قرار داده اند. این سند که بر مراجع بین المللی ، اخصاْ به محکمه عدالت جزایی بین المللی که مقر آن در شهر هاگ هالند قرار دارد، ارسال نموده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تجلیل از روز بین المللی عدالت جزایی بین المللی ، از هر گونه تحرک و اقدام  در کشانیدن مجرمین ارتکاب جرایم شدید ضد بشریت با پای یک محکمه عدالتمندانه حمایت مینماید .

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میرعبدالواحد سادات، رییس

 

شنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۱

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۷۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021