آنـه تیـلیـم

آنم تیـــلی عـــــــسل تیلــــیم

شعر یم سن و غـــزل تیلیم

همت لیگ وقوت لیــــگنگ

تاریـــــــــخ توزگن محل تیلیم

شان نینگ نی هر اولوس بلر

قویاش وهم زحل تیـــلیـــــــم

بهار یشـــــــه نشــــــــــــاط برله

یشیل باغیم حمل تیـــــــــــــلیم

قوینگه مین اییغله ب کولیب

یشه دیم ای گـــوزل تیـــــــــلیم

ازبیک تیلـــــــــیم جهان تیلیـــــم

تاریخ تـــــوزگن گوزل تیـــــــلیم

 

( فوزیه یلدا اولوسی)

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۱ـ ۰۷۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021