خيزيد و يک قيام بزرگى به پا کنيد 

 

خيزيد که خيل و لشکر ظلمت ز در رسيد

دجال شوم و کينه دل و جانور رسيد

با بمب و موشک و پيکاى شان همه

بهر عذاب ملت خونين جگر رسيد

اين جاهلان نوکر و مزدور و زرخريد

غران و خونفشان ، براى ضرر رسيد

خيزيد که گرگ و کرگس و خفاش آنچنان

با پنجه و به دست ، چو تيغ و تبر رسيد

ديگر مده تو فرصتى اين جانيان که باز

چون عهد پار کوشش مايان هدر رسيد

هرگز شکى مکن که دجالست اين قماش

چند نوکر و غلامى که ز عصر حجر رسيد

خيزيد و يک قيام بزرگى به پا کنيد

پس دين تان به مادر ميهن ادا کنيد

( زبير واعظى )

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۷۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021