آنـــه یـــورت سـیــنـــدن اوزاغ امــــا اوزلــمـــس کـونـگیلــیـم

سین قویـاش گرساچـمـه سنگ نـور،یـاغــــدو بـولـمـس کونگیلیم

دشت لرینگ هم باغـــرینگ روحــــم ده فرحــــت بیــــرگوچی

سین سیز ای اولکم بو غربــــــت لرده کولـمـس کـونـگیلــــــیـم

سینی مهرینگ دور قــراریــم ســــــین ســیــز ایــامــیم ســاوغ

هر مـشـقــت سـیــن بـلـن بـار خــســتـه بولمــــس کونگیلیــــــم

یـلـغــوز یـلـغـوز اولــتریــب تــــوردیــــم سـکـوتـیـم سین ما دی

سین بهشتم سن گوزل با غینـــگده سـولـمـــــــس کونگـــــیـــلیم

آنه یورتیـــــــم یانـــــی ده بولســــــم غمـــیــــم نی بلمــــــسم

اولــسـمـــم قــویــنـگــده اوزدردیــــم نی بـیـلـمــس کـونگیلــیم

 

( فوزیه یلدا اولوسی )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۴۰۶

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021