کتاب « اساسات اورتوپیدی» یک اثر پربهای علمی

 

به تازه گی ها اثر با ارزش علمی زیرعنوان « کتاب اساسات اورتوپیدی » از خامه دانشمند متعهد و پرتلاش کشور،جناب پروفیسور دکتر نثار احمد صدیقی از چاپ برآمد . این اثر نتیجه زحمات و تلاشهای پیگیرعلمی و اکادیمیک رفیق دکتر صدیقی عزیز بوده، و چنانکه خود در مقدمه کتاب میگوید:

« ...دراین کتاب از منابع مختلف منجمله از کتابهای معتبر جهانی، شفاخانه ها و مراکز تحصیلی مختلف داخل و خارج کشور که در آنجاها مصروفیت مسلکی تدریسی و معالجه وی داشتم، از سایت های مختلف انترنتی و ضمنآ از تجارب شخصی خودم در این عرصه استفاده نموده و این کتاب را نوشتم، تا باشد خدمتی برای ازدیاد تجارب و غنای علمی دوکتوران و متخصصان محترم نموده باشم و از این طریق برای مریضان گرانقدر و نیازمند کشورم انجام دادن خدمت بهتر را میسر گردانم. »

پروفیسور دکتر نثاراحمد صدیقی درسال ۱۳۳۳ خورشیدی درشهرکابل دیده به جهان گشوده ، درسال ۱۳۵۲ خورشیدی شامل فاکولته طب پوهنتون کابل شده ، ودرسال ۱۳۵۸ موفقانه تحصیل خود را به پایان رسانید.

موصوف در سال ۱۳۵۸ کارهای مسلکی را در دیپارتمنت اورتوپیدی اکادمی علوم طبی قوای مسلح آغاز، و درسال ۱۹۸۹ دوکتورای اورتوپیدی و تراوماتولوژی را از انسیتیوت سیتو درکشورفدراتیف روسیه یکی از بخشهای اوستیوسنتیز خارج محراقی بدست آورد.

او درسال ۱۹۹۲ ترسایی منحیث استاد در دیپارتمنت اورتوپیدی و بعد از آن آمر دیپارتمنت اورتوپیدی فاکولته طب بلخ فعالیت ایفای وظیفه نمود.

درسال ۱۹۹۸ ترسایی نسبت وضع دشوار سیاسی و اجتماعی ناگزیر به ترک کشور گردیده و در کشورهالند اقامت گزین شد. او درکشورشاهی هالند فعالیت های مسلکی خویش را در بخش اورتوپیدی ادامه داد.

مقالات پژوهشی او دربحشهای انتانات جراحی و طریقه های اوستیو سنتیز خارج محراقی در اکادمی علوم طبی به نشر رسیده است.
کتاب رهنمای میتودیک برای دانشجویان و دوکتوران جراحی در مورد تداوی جروحات ناریه بطن، کتاب درسی اورتوپیدی برای محصلین طب، هفت رساله تحقیقی علمی و سه پیشنهاد جدید علمی در بخش های اوستیوسنتیز خارج محراقی، جروحات ناریه و انتانات تقیحی از جمله اثرهای علمی اوست که به نشر رسیده اند.

سه اثر دیگر او با عنوان های : امراض اورتوپیدی، کتاب تدریسی اورتوپیدی و آرتروسکوپ و آرتروسکوپی آماده چاپ میباشند.

پروفیسور دکتر صدیقی عضویت انجمن بین المللی  (SING) و انجمن بین المللی اورتوپیدی و تراوماتولوژی (OTA) را نیز دارند.

درخوریاد است که نویسنده این اثر با ارزش علمی خود را به « ... مکتب جوان اورتوپیدی و تراوماتولوژی کشور» اهدا نموده ، و قراراست این اثر از طریق منابع علمی کشور بصورت رایگان در خدمت کارمندان مسلکی و دانش پژوهان قرار گیرد .

Keine Beschreibung verfügbar.

ناگفته نماند که این اثرپربهای علمی مورد توجه جامعه علمی کشور قرارگرفته  و شماری از کارشناسان و اهل خبره  از جمله ، دوکتور خلیل اله بهنوا ، متخصص امراض جراحی عمومی ـ تراوماتولوژی و جراحی وعایی سرجراح مرکز جراحی در شهر (Wittlich) المان ، پوهندوی خان آقا سید پروفیسور جراحی عمومی ، استاد فاکولته و سرجراح اردوی جمهوری افغانستان ، وعبدالرزاق سیاووش پروفيسور جراحی اورتوپيدی و تراوماتولوژی استاد فاکولته و عضو انجمن شفاخانه های شخصی افغانستان کتاب را مورد بررسی قرارداده ،  تقریظ های مسلکی در باره آن نوشته و این اثر را دارای ارزش بلند مسلکی خوانده اند .

این دستاورد بزرگ علمی را به رفیق دکتر نثار احمد صدیقی  و جامعه اکادیمیک کشور تبریک گفته ، پیروزی های بیشتر شانرا در خدمت به انسان آرزو داریم .

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی  ۱/ ۲۱ـ ۱۳۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021