اعتراض کارمندان پایین رتبه دولت در پیوند به عدم تطبیق طرح یکسان سازی معاشات شان

 


 

عبدالصمد حکیمی

اخیرا تعدادی از کارمندان ادارات دولتی بشمول معلمین مامورین پایین رتبه وکارکنان خدماتی از بلند رفتن سرسام آور قیمت های مواد ارتزاقی  وپایین بودن معاشات شان  صدای اعتراض شان را در ولایات کابل ، بامیان ، بدخشان ، غور، دایکندی ، تخار ، فاریاب وسایر ولایات کشور بلند نموده وخواهان تطبیق طرح یکسان سازی معاشات گردیدند . طوریکه دیده شده  از ۱۵ سال بدین سو یک افغانی هم در معاش معلمین ، مامورین پایین رتبه ، کارکنان قراردادی بست های هشت ، هفت ، شش ، پنج ،چهار ، سوم  دولتی وسربازان افزایش بعمل نیامده وبه تناسب بلند بودن نرخ مواد خوراکی  که در بازارهای کشور وجود دارد به هیچ وجه کفایت زنده گی آنها را نکرده و آنها  را در وضعیت خیلی دشوار وطاقت فرسا قرارداده است .

از جانبی هم وزارت مالیه دوسال قبل طرح افزایش معاشات کارمندان دولتی را به کابینه دولت پیشنهاد کرده  بود و کابینه طرح مذکور را تصویب ، و به وزارت مالیه وکمیسیون اصلاحات اداری وظیفه سپرد تا طرح را نهایی و تطبیق کنند. هدف از ایجاد این طرح هم سان سازی معاشات ،انحلال سیستم های موازی ، نگه داشتن افراد شایسته ، جذب افراد متخصص و مسلکی در چوکات تشکیلات دولت ، کاهش کارمندان قراردادی NTA خروج کارمندان پایین رتبه از خظ فقر و تنظیم ثبات مالی در حالت کاهش کمک های حمایت کننده گان عنوان شده است . برای اجرا ونهایی کردن طرح دو کمیته عالی و تخنیکی ایجاد شده بود .کمیته تخنیکی که در راس آن کمیسیون اصلاحات اداری قراردارد تاهنوز نتوانسته کدام کاری عملی را انجام دهد ومتاسفانه این طرح بدون کدام پیشرفت باقی مانده است .همچنان وزارت مالیه نیز  نتوانسته نشست عالی  رابرگزار وحدود مالی را برای این طرح پیشبینی وتطبیق نماید .

اکنون نزدیک به دوسال از پیشنهاد این طرح می گذرد اما مسوولان بی کفایت وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری کاری را  در این بخش انجام نداده  واین طرح  را نتوانستند بطور یکسان در تمام ادارات دولتی تطبیق وعملی سازند . گفته می شود طی همین  مدت دوسال  صرف کارمندان وکارکنان  وزارت مالیه  واداره لوی څارنوالی از افزایش معاش استفاده کرده اند. بدبختانه وزارت مالیه به افزایش ویکسان سازی معاشات در سایر ادارات دولت توجه نکرده ، و این خواست هنوز در روی کاغذ باقی مانده است .

در حالیکه در این مدت معاش وکلای ولسی جرکه ومشرانوجرگه یعنی از سال ۱۳۸۴ بدین سو  از ۵۰ هزارافغانی تا ۲۴۰  هزارافغانی افزایش یافته » و رییس جمهور کشور۴۷۰ هزار افغانی ، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی صلح مبلغ ۲۷۰ هزار افغانی ، وزرای کشور ۳۰۰ هزار افغانی  ، مشاورین وروسای ادارات از ۷۰ هزار الی ۳۷۰ افغانی معاش دریافت می دارند .

در ادارات دولتی کشور معاشات متفاوت از بخش های مختلف ( سوپر اسکیل CBR  ،NTA ) وغیره وجود دارد که که برحسب لزوم دید مقامات عالی رتبه از ۷۰ هزار الی ۳۷۰  هزار افغانی از جانب وزارت مالیه برای کارمندان عالی رتبه وابسته به نهاد های داخل ارگ ، وزرا و رجال های برجسته اجرا می گردد . این در حالی است که معاش یک نفر معلم از ۶ هزار تا ۸ هزار افغانی ، و یک نفر مامور پاین رتبه از ۹ هزار افغانی  الی ۱۰  افغانی هزار می باشد . کارمندان پایین رتبه دولت که در واقع گرداننده گان اصلی  دولت بوده و این عملکرد دولت را  غیرقانونی ، ظالمانه  دور از انصاف ، یک بام  و دو هوا ،مایه شرم وننگ دانسته وآنرا نوعی از فسادکلان ارگ نشینان در حق کارمندان بی دفاع  و مظلوم کشور می دانند

از چندی بدین سو تعدادی زیادی از کارمندان و کارکنان رسمی دولت از اجرای نشدن این طرح  انتقاد نموده  وابراز می دارند که تفاوت در معاشات کارمندان  برخلاف مواد سوم ، ششم وپنجاه ام قانون اساسی قانون کار کشور ، و کنوانسیون ۱۴۴ سازمان بین المللی کار ( ای ال او) بوده و دست به اعتراضات گسترده و دوامدارزده ودادخواهی های هم نیز ازجانب نهادهای مدنی و حمایت کننده از کارکنان دولت و بخصوص ولسی جرکه صورت گرفته و چنانچه ولسی جرگه در جلسه تاریخی ۱۶ جدی سال روان خویش پیش نویس متوازن سازی و آوردن اصلاحات در معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی را با اکثریت آرا نماینده گان تصویب کرد . بر بنیاد این طرح معاشات بلند زیر نام   ( NTA.CBR ) ، سوپر اسکیل وغیره معاشات امتیازی دیگری که از جانب ارگ ریاست جمهوری برای عده از افراد دلخواه شان در ادارات دولتی پرداخته میشد از بین رفته ومعاشات کارمندان افزایش خواهند یافت . همچنان ولسی جرگه تاکید داشته تا زمانیکه وزارت مالیه طرح یکسان سازی معاشات کارمندان دولت را در بویجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی در نظر نگیرد ، بودیجه سال مالی دولت را تصویب نخواهند کرد .

کارمندان ومعلمان دولت می گویند در صورتیکه  ارگ و وزارت مالیه به  پیشنهاد مجلس نماینده گان تمکین وتوجه نکنند دست به اعتصابات  کاری گسترده وسراسری  خواهند زد ودیگر اجازه نخواهند داد تا از سرمایه ملی کشور به نام های سوپر اسکیل ( NTA.CBR ) وغیره استفاده ناجایز صورت گیرد .

 Bild könnte enthalten: 4 Personen, Personen, die stehen und im Freien

 

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Bild könnte enthalten: 23 Personen, Personen, die stehen

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۰۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright © bamdaad 2021