پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناست «روز جهانی مهاجران »

۱۸ دسامبر۲۰۲۰م

 

« روز جهانی مهاجران»  همه ساله در ۱۸ دسامبر در سطح جهانی به تجلیل گرفته می شود. هدف از تجلیل از این روز تآکید مجدد بر کسب کلیه حقوق مهاجران در سراسر جهان نیز است . روز جهانی مهاجرت  روز تجلیل و یادهانی از کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آن ها است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تجلیل از این روز با اهمیت را  بخاطر از ارزش خاصی برخوردار میداند که  مردم افغانستان در چهل سال اخیر یکی از بزرگترین  فیصدی مهاجران  در سطح جهان را تشکیل میدهد که به نسبت  جنگ  طولانی و فرسایشی  حق حیات وهرگونه امید  به ثبات و صلح را از دست داده اند و از روی اجبار، عدم مصوونیت جانی ، عدم اطمینان نسبت به آینده خود و خانواده های شان، راه مهاجرت را به کشورهای دیگر برگزیده اند.

با آنکه بخشی از مهاجران افغان در تعداد از کشورهای جهان از حق پناهنده گی برخوردار گردیده اند ولی  شرایط اقتصادی، اجتماعی محدود از یک جانب و شکل گیری و تحرکات ضد خارجی و تبعیضی مانند فاشیزم نوین و سایر ایده ها و عملکرد های  تبعیضی از جانب دیگر موقعیت حقوقی و اجتماعی آنها  را دشوار و در رده بندی های  پایین اجتماعی قرار میدهد  که از این ناحیه محرومیت های اجتماعی را در این جوامع بر آنها تحمیل مینماید.

علاوتاْ بخشی از هموطنان ما در کشورهای مختلف جهان  سالهای طولانی را در بی سرنوشتی و عدم کسب حق پناهده گی بسر میبرند که در نتیجه در دلخراش ترین  شرایط زنده گی بسر میبرند.  شرایط زنده گی  خلاف کرامت انسانی و بی سرنوشتی هموطنان ما در کمپ های پناهنده گی کشور یونان  و بی سرنوشتی طولانی هزاران هموطن ما درکشور هند  اسفناک است.  رشد  تمایلات خود کشی  درناک ترین  حالات اند که شانه های هموطنان ما را  ناشی از فشار های روانی  چنان زیرفشار قرارداده و خم میکند که  بالاخره خودکشی را آخرین راه ختم درد و آلام انتخاب میکنند.  

دیپورت های اجباری  پناهجویان  افغان  در بعض کشور ها در ماه های اخیر و برگشت شان به کشور که  در اوضاع کنونی به  محور توطئه های منطقوی ، شدت بی سابقه جنگ، خون ،  آتش  تقویه تروریزم داعشی- طالبی تبدیل ساخته شده است،  مبین  اقدامات و پلان های  اند که واضحاْ در تقابل با حقوق اولیه بشری  قرار دارند.

آنجمن حقوقدانان افغان در اروپا متکی بر حقوق شناخته شده  بشری مسجل در کنوانسیونهای ملل متحد  بر این اصل حقوقی تآکید مینماید که باید  جامعه بین المللی ، با در نظر داشت وضعیت آسیب پذیر مهاجران افغان  که به طور فزاینده ای به طرف وخامت میگراید، باید تدابیر جدی و جدید برای خاتمه درد و آلام افغانان مظلوم و قربانی جنگ و سیاست های غرض آلود بیگانگان  را رویدست  گیرد.  ما توجه  سازمان ملل متحد و بخصوص کمیساریا ی ملل متحد در مورد پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت « آی  او  ام  » را  تقاضا مینماییم تا با چشم بینا بر حالت رقتبار این هموطنان ما بنگرند و با گوش شنوا صدای  نا امیدی و بی اطمینانی و رنج های طولانی روانی آنها را بشنوند.

انجمن شرایط کار مهاجران افغان در ایران را تشویش آور و خلاف حقوق  و کرامت انسانی میداند. کارگران  مهاجر افغان در ایران در بدترین، دشوار ترین و کم عاید ترین شرایط  کار میکنند ، در حالیکه  خود شان در این کشور مورد  تبعیض، تخویف ، تهدید  و توهین قرار میگیرند. فرزندان شان  از حق اپتدائی تحصیل در مکاتب عادی محروم اند.

آنجمن از حکومت و نهادهای حقوقی،اجتماعی و مدافع حقوق کارگران در ایران تقاضا مینماید تا  شرایط انسانی و حق زنده گی عادی را برای کارگران مهاجر افغان، اطفال و خانواده های شان مساعد و در دفاع از این حقوق صدای رسای شان را بلند نمایند.

خجسته باد  روز ۱۸ دسامبر زور بین المللی مهاجران!

 

با حرمت

شورای رهبرری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میرعبدالواحد سادات ریئیس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۸۰۱۲

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright © bamdaad 2020