حل وفصل مسایل سیاسی افغانستان

انور متین

حل وفصل مسایل سیاسی افغانستان مستلزم نقشه راه  و رویکرد مشترک جامعه جهانی تحت نظر سازمان ملل متحد واتحاد مردم است .

با درک این مطلب که قضیه افغانستان و اطراف آن راه حل نظامی ندارد ، نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد به هدف متحد ساختن غرب ومنطقه چندی پیش پیرامون افغانستان دعوت و تدویر یافت اما نسبت به اختلاف دیدگاه میان کشورهای درگیر درقضیه افعانستان نشست به نتایج مطلوب دست نیافت :

فدراتیف روسیه ومتحدین آن ازبهرحل وفصل مسایل سیاسی نخست به پی ریزی حکومت فراگیر،  و غرب و امریکا به حل وفصل مسایل مدنی، حقوقی وفرهنگی تاکید وتمرکز داشته ودارند درحالیکه

روسیه درمورد میکانیزم حکومت فراگیر وامریکا درمورد ابزارهای پایدار وقانونمند حل وفصل مسایل مدنی وفرهنگی وحقوقی باسلطه امارت هیچ رهبرد و راه حل عملی را طرفین تا اکنون ارایه نکرده اند ، کشورهای هژمونیستی وکشورهای پیرامون آنها درگام نخست حق تعین سرنوشت مستقل مردم افغانستان را به رسمیت بشناسند و به مصالح و منافع علیای کشورمان اولویت بدهند وسازمان ملل  متحد گفتمان ملی –منطقه وی و جهانی پیرامون حل و فصل مسایل سیاسی و فرهنگی افغانستان را سازماندهی کند و درسطح ملی قبل ازآغاز تکرارجنگ نیابتی شبکه های جامعه مدنی ،احزاب مترقی ،رسانه ها و روشنفکران و قلم بدستان وهمه گروه ها وسازمان ها وحلقات وشخصیت های طرفدار صلح عادلانه و آرا و افکار مردم اعم از زنان ومردان درخاموشی قبل از توفان متحد شویم تا مردم شریف میهن مان راعوامفریبی ومنافع بیگانگان باردیگر قربانی نگیرند.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۸۰۸

Copyright ©bamdaad 2023