پيام همبسته گی حرکت گفتمان ملی به مناسبت روزجهانی زن

 

هشتم مارچ ۲۰۲۳ ،مطابق هفدهم حوت ۱۴۰۱

روزجهانی زن به مثابۀ نقطه عطف و تاکيد بر مطالبات وخواست های قانونی وحقوقی زنان در سراسر جهان متمدن تجليل و بزرگداشت ميگردد. در اين روز از دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان ياد و جشن گرفته ميشود، همچنان بر کاستی ها و نارسايی درمورد زنان وحقوق شان مکث شده از آن نکوهش وانگشت انتقاد گذاشته ميشود. موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق بارداری،حقوق مدنی وسياسی، اجتماعی، رفع خشونت و سو استفاده علیه زنان در مجامع ملی و بين المللی مورد کنکاش قرار داده ميشود.

در افغانستان بعد از کسب استقلال سياسی درعصر شاه امان الله به حقوق زنان توجه مبدول گردید و نهضت زنان ازهمان مرحله تاریخی آغاز و در مراحل بعدی جنبش های دموکراتيک نقش و حضور زنان پیشتاز در جامعه متبارز گردیده و در نتیجه مبارزات دادخواهانه زنان و ایجاد ساختارهای اجتماعی نهضت زنان در دفاع از حقوق آنها نقش ارزشمند ومانده گار ادا کرد . در بيست سال اخیر حضور زنان در حیات سیاسی و اجتماعی نیز متبلورتر گردید ، و زن افغان بخصوص در مراکز شهر ها مجال آنرا داشت تا چون عضو فعال جامعه در مناسبات اقتصای ، اجتماعی سهم فعال داشته وبا برگذاری جشن های به مناسبت هشت مارچ از خواستهای انسانی خویش دفاع نمایند.

سازمان ملل متحد منحيث مرکز تجمع ملل و کشورهای جهان چندين بار بنابه اهمیتی که به حقوق زنان افغانستان قایل است، همواره از داعيه زن افغانستان دفاع مينمايد. این سازمان در سال ۱۹۹۷ هنگام حاکميت دور اول طالبان روز جهانی زن را تحت عنوان ( زنان افغان ومنبر صلح) نامگذاری نمود، همچنان درسال ۲۰۰۲ آن را تحت عنوان ( زنان امروز افغان، واقعيت ها و فُرصت ها) ياد کرد و اخيراً که طالبان محدوديت های شديد را عليه دختر وزن افغان وضع نمود اند، روز بين المللی تعليم وتربيه وآموزش را، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد،( یونسکو ) به نام زنان و دختران افغان اختصاص داد. اما بادريغ امسال به رغم تلاشهای ملی وبين المللی روز جهانی زن در اوضاع واحوالی تجليل وياد و بود ميگردد که زن افغانستان از حيات سياسی، تعلميی و تحصلی و حتا اجتماعی حذف شده ومنحيث انسان درجه دوم به آن برخورد ميشود. حرکت گفتمان ملی افغانستان منحيث مدافع حقوق وآزادی های زنان ودختران افغان در چنين روزی نمی تواند نظاره گر پامال شدن حقوق زنان بشمول حق تعليم وتحصيل دختران و سلب آزادی آنان باشد، لذا يکبار ديگر از حاکميت فعلی ميخواهد تا راه تعليم وتحصيل دختران و زمینه مشارکت همه جانبه زنان افغان را محدود ومسدود نسازند، زيرا فقدان زنان تحصيل يافته درساختار های اجتماعی ، دولتی ، صحی و تعلیم  و تربیه اولترازهمه بر هنجارهای جامعه افزود گردیده و متعاقباً عواقب ناگواری را درقبال خواهد داشت. نبود داکتر، نرس، معلم، انجنير وکارشناس رشته های مختلف سيستم اداره ومنجمت را فلج می سازد، خدمات مورد نیاز مردم به پیمانه ناچیزی عرضه شده ‌مصایب بزرگی را ببار می آورد. حرکت گفتمان ملی افغانستان بادرک مسووليت ملی خويش متقاضی رفع هرنوع محدوديت های خلاف روحيه اعلاميه جهانی حقوق بشر وکنوانسيونهای مختلف در عرصه حقوق بشر که افغانسنان به آنها ملحق شده است، ميباشد. این محدودینها دختران و زنان افغانستان را دربند کشيده و روز تا روز آنان را به انواع تکاليفت روحی وجسمانی مبتلا ساخته است. با اغتنام فرصت در راه مبارزه برای رهايی و آزادی زنان افغانستان از قيد مناسبات فرتوت مرد سالاری تعهد و پيمان خويشرا تجديد نموده  و متنمی ايم که تلاشهای روز افزون زنان به نتايج مطلوب برسد، زيرا ايستاده گی در برابر ظلم ميتواند طلسم سياه تحجر را شکستانده و زنجيز برده گی را بگسلد.

با حرمت،

 

شورای انسجام وهماهنگی گفتمان ملی افغانستان

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۷/ ۲۳ـ ۰۸۰۲

 Copyright ©bamdaad 2023