پیام شادباش شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان

 

روزجهانی زن را گرامی میداریم !

 

تجلیل از هشتم مارج بمثابه روزجهانی زن و همبستگی بین المللی زنان جهان ، تبجیل ازکرامت انسانی و مقام شامخ زن است که جوهر آن انسانیت ، برابری ، مساوات و عدالت می باشد . این اصول جاودان بحیث دستاورد تاریخی مبارزات طولانی دادخواهانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن مسجل گردیده است که با هیچ دین و آیینی در تناقض قرار ندارد .

با تمام تلاش ها دراین راستا و گذشت بیشتر از یک قرن از مبارزات دادخواهانه زنان در نیویارک و کوپنهاگن و در حالیکه طی چهل و پنج سال اخیربه اساس فیصله سازمان ملل متحد ازاین روز در مقیاس جهانی تجلیل میگردد ، متاسفانه واقعیت های اسفبارناشی از جنگ ، مهاجرت ها ، فقر ، بیکاری ، فقدان عدالت و... سیر نزولی دستیآبی به حقوق زنان را نشان میدهد و چنانچه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد از تداوم نابرابری جنسیتی تا سه قرن دیگر را هشدار داد .

زنان افغانستان افزون بر مصایب تاریخی در جامعه مرد سالار ، دراین حدود نیم قرن اخیر بار اصلی آفت جنگ و عواقب دهشتبار آنرا متحمل گردیده اند و طی یک سال و نیم سیطره استبدادی طالبان با تبعیض و خشونت مضاعف ، با سیاست حذف از جامعه مواجه می باشند .

محروم ساختن زنان از حق کار ومنع دختران از تحصیل در واقع تحقق اپارتاید جنسیتی ( تبعیض جنسیتی ) و ژینوساید فرهنگی است که در ردیف جرایم بین المللی تعریف و در محکمه جزایی بین المللی قابل بررسی است .

طالبان که دین و آیین مردم را گروگان گرفته اند ، چنین اقدامات خانمانسوز را ، زیر نام تطبیق شریعت خاص شان انجام میدهند و بدینترتیب تاریخ قریب به هزار و چهار صد سال اسلامی افغانستان را زیر سوال میبرند . چنین برداشت های متحجرانه و قشری با دین ، آیین ، تاریخ ، فرهنگ و عرفان اسلامی ما بیگانه و در تناقض کامل با تمام ارزشهای جهانشمول مندرج در میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی قرار دارد .

در کشوریکه مادر زبان دری یک زن و رابعه بلخی است و زرعونه کاکر اولین شاعر زبان پشتو است و در جنبش روشانیان زن تا مقام پیرکامل و خلیفه مطرح است و مردم با نام راضیه سلطان اولین پادشاه زن و مسلمان آشنا اند و اسمای زنان پیشگام از دوره سلاطین غزنوی ، غوری و تیموریان ، تا زرغونه انا ، نازو انا ، عایشه درانی ، معجوبه هروی ، میرمن خجو زینت بخش تاریخ ما است و در بیشتر از صد سال اخیر که تجدد مطرح است و با ایجاد اولین قانون اساسی و پایه گذاری دولت ملی زمینه حضور زن در جامعه ، دولت و سیاست باز میگردد ، زنان پیشتازبرهبری ملکه ثریا هسته های نهضت زنان ، ارشاد النسوان و مکاتب زنانه را تاسیس مینمایند و در دوره های بعدی زنان پیشتاز همانند محترمه صالحه فاروق اعتمادی ، محترمه دوکتور اناهیتا راتب زاد ، محترمه معصومه عصمتی ، محترمه رقیه ابوبکر ، محترمه شفیقه احراری ، محترمه حمیرا سلجوقی ، محرمه کبرا نورزایی ، محترمه پوهاند محبوبه حقوقمل ، محترمه جنرال داکتر سهیلا صدیق ، محترمه ثریا پرلیکا و در سالهای اخیر چهره درخشان زنان و دختران جوان ، نقش برجسته و اثر گذار را درجامعه ، سیاست و دولت ایفا نموده اند که تداوم آنرا در مبارزات شجاعانه زنان در هجده ماه گذشته در داخل و خارج کشور شاهد هستیم .

دفاع ازحق و حقوق زنان و دختران افغان ، در واقع یک داعیه بزرگ انسانی ، اسلامی ، ملی و تاریخی است و حمایت ازین داعیه برحق رسالت انستنی و وظیفه تاخیر نا پذیر همه و بویژه مردان است .

برهمین بنیاد ، استرحام و انتظار به فتوای رهبر و... گره گشای حقوق و آزادی زنان نمی باشد . در جدل جاری مشروعه و مشروطه ، قبل از همه بایددر صدر خواست های ما :

استمرار قوانین و قانون مدنی افغانستان قرار داشته و برای استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی مترقی تلاش نماییم ، تا راه اعمال حق حاکمیت ملی که بطور انحصاری بمردم تعلق دارد ، باز و مردم نظام دلخواه شان را انتخاب نمایند .

جامعه بین المللی که در قبال مردم افغانستان مسوولیت اخلاقی دارند ، با عبرت از شکست شان در دفاع از ارزش های والای جهانشمول به سیاست های کجدار ومریز پایان داده ، در دفاع ازداعیه بر حق زنان و دختران افغانستان صادقانه اقدام نمایند .

انجمن حقوقدانان افغان بمثابه مدعی العموم مردم ، مکلفیت خود میداند که ، از داعیه برحق زنان و دختران افغانستان دفاع و همصدا و همنوا با مبارزه شجاعانه زنان و دختران ،بخاطر حقوق و آزادی شان تلاش نماید .

با حر مت،

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۵/ ۲۳ـ ۰۸۰۲

 Copyright ©bamdaad 2023