محو تحصیل در افغانستان

تبعیض جنسیتی و آموزشی علیه زنان

هایده صدیقی

امروزه در عصر تکنالوژی و انفجار اطلاعات قرار داریم و براین اساس حق آموزش بخصوص برای زنان و دختران یکی از خواسته های اساسی جامعه جهانی، فعالان حقوق بشر و کشورهای دموکراسی و زنان معترض بوده است. این درحالیست که طی اعلامیه رسمی از سوی امارت اسلامی، دانشگاه ها به روی دختران بطور قطعی بسته شد و برای دختران اجازه ورود به دانشگاه ها حتا داده نشد و یکبار دیگر زنان و دختران محکوم و محروم از حق تعلیم و کار گردیدند که این کار تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان را نشان میدهد.

سقوط کابل که در واقع به سقوط افغانستان و از بین رفتن تمامی زیربناهای اساسی از جمله تعلیم و تربیه،  فروپاشی اردو نظامی، تحدید آزادی بیان و رسانه ها، نقض حقوق بشری، بسته شدن سفارت ها و خروج دیپلومات های خارجی از افغانستان، متوقف شدن کار هزاران پروژه ی زیربنایی و اقتصادی و بسته ماندن نهادها و سازمان های مددرسان در افغانستان، فرار بیشتر از ۸۲۳۰۰ نفر از افغانستان که شامل جوانان تحصیل یافته، استادان و کادرعلمی دانشگاه ها، دوکتوران، هنرمندان، نویسنده گان، خبرنگاران و هزاران افراد نخبه و روشن فکر که در واقع سرمایه ملی جامعه افغانستان بودند، حذف زنان و دختران از تشکیلات دولت و متوقف شدن فعالیت های احزاب سیاسی و نهاد های مدافع حقوق بشر... انجامید و افغانستان یک بار دیگر از کاروان تمدن عقب ماند.

طی یک سال امارت اسلامی  در افغانستان، مکاتب دختران بسته باقی ماند و دختران بالاتر از صنف ششم از حق تعلیم محروم گردیدند ولی به اساس طرح پیشنهادی طالبان جهت بازگشایی مکاتب دختران برخی از ممنوعیت ها برای دختران دانشگاهی وضع گردید و با مراعات نمودن این قوانین ضد پیشرفت و با سلب تمامی آزادی های فردی و مدنی دختران، با مراعات نمودن حجاب اجباری که از سوی طالبان تعیین گردیده بود، دختران اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه ها را داشتند در حالیکه مکاتب بسته ماند اما، اکنون امارت طی اعلامیه رسمی بطور قطعی و عاجل دختران و زنان را محکوم و محروم از حق تعلیم و کار کردند که این کار واکنش های بسیاری از کشورها را در سراسر جهان به همراه داشت وآنها این کار وحشتناک را نقض حقوق انسانی و تبعیض جنسیتی و آموزشی علیه زنان میدانند. آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی مانند دانشگاه ها، بیشترین تاثیر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی جوامع از طریق جوانان بر عهده دارد بنابرین شرایط نامناسب درسی، محیط خشک دانشگاه توام با خشونت، شکنجه و تعصب بار، در عدم دسترسی به تکنالوژی، بدون آزادی های فردی و مدنی، تحت فشارهای شدید روانی و تهدید از طرف گروه ها، بدون درنظرداشت معیار های جهانی با سیستم و قوانین اجباری خلاف اصول تعلیم و تربیه و حقوق بشر که طالبان طی یکسال گذشته برای نسل جوان با وضع قوانین اجباری شان چنین محیط تحصیلی را فراهم ساخته بودند، دانشگاه ها بیشتر شکل سمبولیک را داشت تا واقعی، و این نوع تعلیم و تربیه برای نسل جوان اعم از دختران و پسران در آینده پیامدهای ناگوار از جمله افت تحصیلی، آشفتگی های هنجاری، شکل گیری ذهنیت های تاریک و متعصب و افراط گر، و بوجود آمدن شخصیت های خشن و متعصب را در قبال خواهد داشت.

زنان و دختران در افغانستان همیشه با چالش های زیادی مواجه بودند که درحال حاضر این چالش ها و خشونت ها برای نسل جوان بخصوص دختران و زنان بیشتر افزایش یافته است و هیچ استراتیژی و برنامه ای جهت جلوگیری و ختم این خشونت ها در افغانستان، از سوی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی و کشورهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی وجود ندارد. تعلیم یکی از مفاهیم اساسی و حیاتی برای نسل جوان بخصوص دختران است و دراین وضعیت که زنان و دختران افغاستان از حق مدنی و اسای شان که همانا حق تعلیم و کار است، محروم گردیده اند، به حمایت و همکاری جامعه جهانی و کشورهای مدافع حقوق بشری و زن نیاز جدی داریم و خواست زنان معترض اینست تا از طریق فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک خود بر امارت اسلامی ، در بدست آوردن حقوق و آزادی های مدنی زنان در افغانستان و بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان و محو اندیشه های قرون وسطایی از مردم افغانستان حمایت نمایند و صدای زنان و دختران محروم از تعلیم شوید.

همچنان سیاست کنونی امارت اسلامی بخصوص محو تعلیم و تربیه در افغانستان و محروم کردن دختران و زنان از حق تعلیم و کار، بیش از آنکه محدودیت برای نسل جوان باشد، عدم توسعه برای پایه های نظام در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موجب نارامی جامعه و و شکل گیری شبکه ها و انقلاب مردمی خواهد شد که این برای نظام یک شکست محکم در اینده است.درحال حاضرموجودیت امارت سبب رشد روحیه و تقویت دیگر گروه های تروریستی و تند رو گردیده است و حضور آنها در جامعه یک تهدید جدی برای کشورها و منطقه است. افغانستان یک بار دیگر دست خوش امواج گروه های تروریستی گردیده و لانه امن برای گروه های مخرب است که این سبب محو دموکراسی و رشد و توسعه فعالیت های گروه های ترورسیتی در افغانستان شده است.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۵۰۱

Copyright ©bamdaad 2023