چـرا این هـمه کشتار؟ 

 

میرعنایت الله سادات  

دراین روزها ، بار دیگروقوع جنایات هولناک درکشورما شدت یافته است . کشتارمادرانی درحال زایمان ، اطفال نوزاد ، قتل دسته جمعی دختران دانش آموز و جوانان مصروف تحصیل ، کارمندان دولت ، اهل خبره وعالمان دین ، روزانه به تعداد زیادی اتفاق می افتد.

جنایت کاران طالبی به همه این اعمال وحشییانه شان پوشش مذهبی داده وچنین وانمود مینمایند که  گویا « اوامرالهی را عملی میدارند .» درحالیکه دین اسلام قتل ناحق یک انسان را به مثابه قتل تمام بشریت دانسته وقاتل را به اشد مجازات محکوم میکند. بناْ میتوان گفت که این جانیان ، نه تنها ازاسلام بی خبر بوده ، بلکه ازانسانیت هم فرسنگ ها فاصله دارند. این گفتار حضرت مولانا ، درحق این جانی ها کاملا" صدق می کند : 

هزارسال رهی است ازتوتا مسلمانی

هزار سال دیگر، تا به حد انسانی 

قریب پنجاه سال میشود که دست پرورده گان انگلیس درپاکستان ، با صدور فتوای کفر، جنگ نیابتی را ازطریق عمال شان درافغانستان به راه انداخته اند. این « مفتی ها » درقالب « اسلام تکفیری » گروه های زیادی را تربیت و پرورش داده اند. سپس پرورش یافته گان شآنرا با دریافت پشتوانه مالی ونظامی ازکشورهای علاقمند ، آماده جنگ و تجاوزبه افغانستان می نمایند. هموطنان ما میدانند که این گروه ها درپوشش القاب معین ، طی پنج دهه گذشته ، پیوسته زیرساخت های کشورما را تخریب و مردم بیگناه ما را مورد حمله قرارداده اند. هرکسی که در برابراین اعمال شنیع آنها اعتراض کرده است ، او را کافرخوانده ، مباح الدم و واجب القتل دانسته اند. مشابهه چنین جاهلان ، درگذشته های تاریخ ما هم گاهگاهی سربلند کرده اند. ولی چون پشتیوانه وحمایت بیرونی نداشتند ، تعداد شان از محدوده شمار انگشتان فرا نمی رفت. اما بغاوت آنها بمثابه تمثالی ازجهالت، بالخصوص درمقابل علمای شهیرسرزمین ما خبرسازبوده است. حضرت ابن سینای بلخی دربرابرعملکرد چنین افراد میگوید :

خرباش که این جماعت از فرط خری 

هرکی نه خر است ، کافرش میخوانند

مساله تفرقه افگنی دربین ملت ما قدامت بیش از صد سال دارد. منشا وعلت آن به فتنه انگیزی های استعمارانگلیس درمنطقه برمیگردد. انگلیس ها یک قرن قبل ، به عمال شان وظیفه دادند تا شاه امان الله را تکفیرکنند. همینطورسالها بعد ، درآستانه تحصیل استقلال مردم هند ، با بالا کشیدن شعار« کفر یا اسلام ؟ کدام یک را انتخاب میکنید ؟ »، قدرت رزمی نیم قاره هند را تضعیف کردند. آنها موفق شدند که با پایه گذاری پایگاه شان  بنام پاکستان ، کشوربزرگ هند را تجزیه کنند. این عملکرد انگلیس ها ، علاوه برایجاد فشارعلیه هند ، سرنوشت بلوچ ها وپشتون های آنطرف خط دیورند را نیز رقم زده و آنها را درزیر سلطه رژیم دست نشانده انگلیس  قرارداد. به این ترتیب افغانستان نیز به معضلات مهم اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی مواجه گردید. طوریکه می بینیم مردم ما از آن پیامد ها ، تا هنوز رنج میبرند. این واقعیت تاریخی ، نزد همه مردم ما برملا بوده و با تحمل رنج های فراوان آنرا شناسایی نموده اند . 

هرکه نیآموخت ازگذشت روزگار

هیچ نیآموزد ، زهیچ آموزگار 

( رود کی) 

مردم ما درمقاطع مختلف تاریخ ، علیه توطیه گران خارجی و گماشته گان نابکارآنها به پا ایستاده اند. ولی خصلت جیواستراتیژیک سرزمین ما ، سبب شده است که پیشرفته ترین کشورها ، بخاطراهداف مشخص سیاسی شان ، در حمایت و دفاع ازین متجاوزین و خرابکاران قراربگیرند.

چه باید کرد ؟ عقب نشینی وتضرع ، مشکل را برطرف نمی کند.

اظهارعجزنزد ستم پیشه گان خطاست

اشک کباب باعث طغیان آتش است 

(صایب )

طوریکه گفته شد ، افغانها دربرابرستم پیشه گان ، قیام های افتخارآفرینی نموده اند که شمارزیاد آن حرکات مردمی ، تاریخ ساز بوده است . یکی از دلایل پیروزی آنها دراین بود که ایشان همیشه قهرمانان و رهبرانی صادقی را درجلو جنبش های خود داشتند . اما دراین پنج دهه اخیر، قدرت های متجاوزخارجی ، این فرصت را ازمردم ما گرفته اند. آنها نمی گذارند تا رهبران واقعی شان ، درپناه مردم خود براوضاع مسلط شوند. مردم میخواهند تا یک شخصیت دلسوز و وطندوست در جلو آنها قراربگیرد. تا درپرتو رهبری وی ، به مقصد برسند . درغیرآن ، فایق شدن برطالبان و سایرجنایتکاران ممکن نیست.  چنین یک رهبرمقاومت ، باید ازمیان مردم مقاوم افغانستان ، سربلند کند.

خونریزی ضحاک درین ملک فزون گشت

کو کاوه ؟ که چرمی به سرچوب نماید

 (فرخی یزدی ) 

گرچه مطالبی را که دربالا تذکرداده ام ، همه میدانند . ولی آگاهی ازکشتارهای اخیر وجنایات عمال اجنبی درافغانستان ، سوزدلم را برانگیخته ومرا برآن واداشت تا درد دل خود را با شما افغانهای جلاوطن درمیان بگذارم. یقیناْ که این درد همه ماست.

فقط سوزدلم را درجهان پروانه میداند 

غمم را بلبلی کاواره شد ازلانه میداند 

(لاهوتی ) 

به امید موفقیت وسرافرازی ملت قهرمان افغانستان !

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۱۰۷

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021