در قدیم ها گفته اند که:

« پیرمردن آسان است اما رخنه مرگ باز میشه» 

 

سید عارف گهریک 

گر چه موجودیت نظام فعلی و عملکرد دو دهه تحت عنوان جمهوری اسلامی افغانستان باعث رضایت نبوده و نیست بلکه باعث لکه های ننگین در تاریخ کشور گردیده است، اما برچیدن آن با روی کار آوردن اداره موقت غیرمردمی آن هم از قماش گروه ها، حلقات و افراد بی اعتبار، عمال مزدور بیگانه ها، جنایتکاران مرتجع و خاینین مفسد، هیچگاه توجیه منطقی ندارد.

ما در گذشته نیز چنین اوضاع و احوال مشابه را تجربه نموده ایم که پسآیند آن جز تامین منافع بیگانه ها و بربادی کشور عزیز ما افغانستان چیزی دیگری نبوده و نخواهد شد.

بناً هر آن برنامه ئ که تحت هرعنوان بخاطر تحقق اهداف و تامین منافع بیگانه ها به مدیریت آنان و همکاری گروه ها و افراد خایین و مزدور در معرض اجرا باشد، نتنها لایق حمایت نیست ، بلکه مبارزه و ایستاده گی در برابر آن دین بس بزرگ ملی بخاطر نجات افغانستان از چنگال استعمار، استکبار و ارتجاع جهانی است.

دیده شود که بار مسوولیت نجات و آزادی ملت از گرو این برنامه های تباه کننده، ترقی و پیشرفت کشور و تامین عدالت و نظام دموکراتیک مردم سالاری را کی ها و چگونه به عهده گرفته برای تحقق آن جانبازانه و قاطعانه میرزمند و گام برمیدارند؟

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۰۲۰۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021