پیام تبریکیه به مناسبت هشتم مارچ

خواهران ، مادران دلیر و با شهامت وطن و سراسر جهان روزتان مبارک باد!

هشتم مارچ روز همبستگی زنان سراسر جهان، هشتم مارچ روز مبارزه علیه ظلم واستبداد،هشتم مارچ روز پیکارعلیه ستم سرمایه ، هشتم مارچ روز پیکار حق بر باطل، هشتم مارچ روزپیمان مشترک زنان بخاطر کسب حقوق حقه شان ، هشتم مارچ روز ندای برابری حقوق زنان با مردان ، هشتم مارچ روز مبارزه بخاطر مزد مساوی در برابر کار مساوی ، هشتم مارچ روز شناسایی هویت و شخصیت زنان ،  هشتم مارچ روز ندای صلح و پیروزی بر جنگ و انوع ستم و خشونت علیه زن ، و بالاخره هشتم مارچ روزجنبش زنان دنیا بر همگان مبارکباد!

بویژه بر زن قهرمان، مبارز سر سپرده ، واز خودگذر کشور مان دکتورس اناهیتا راتبزاد عزیز مبارکباد!

برای هریک تان عمردراز،پیروزی و بهروزی آرزومینمایم

زلیخا پوپل مسوول شعبه امور اجتماعی اروپایی حزب مردم افغانستان

هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تشکیل جلسه داد

 

دومین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در سال روان ترسایی بروز بیستم فبروری 2013 دایر گردید .در این نشست پس از اعلام نصاب ،اجندای زیرین به تصویب رسید :

1 ــ  گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی  حزب مردم افغانستان در رابطه با ساختار  تشکیلاتی و راپور احصاییوی شورای اروپایی از بابت سال 2012 ترسایی ،

2 ــ  گزارش شعبه اموراجتماعی پیرامون کار و فعالیت های اجتماعی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از جمله در جانبداری و دفاع از حقوق مهاجرین افغان در اروپا ،

3 ــ  پیشنهادها ، نظریات  و انتقادات.

در آغاز کار نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در باره فعالیت‌های شورا در فاصله میان دو اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی صحبت و نتایج بدست آمده را بیان نمود. او در زمینه خاطر نشان ساخت :  شورای اروپایی روز تا روز با چهره جدید ، ابتکارات جدید ، شیوه‌های استفاده از ابزار جدید در میان جامعه افغانی مقیم اروپا به مثابه یک سازمان پویا و مبتکر تبارز مینماید و در نتیجه همکاری‌های ارگان ها ی اروپایی و سازمان های کشوری به دستآورد های مثبت نایل گردیده است.رفیق کاوه کارمل در این رابطه از سفر هیات شورای اروپایی به کشور یونان و دیدار با اعضای شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان ، مقامات یونانی و مهاجرین افغان در یونان که گزارش مفصل آن در تارنمای بامداد ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به نشر رسیده است؛ صحبت نموده و خاطر نشان ساخت که مهاجرین افغان در اینکشور در شرایط نهایت دشوار بسر میبرند و برای حل پرابلم های شان مساعی همه جانبه واقدام‌ها ی عملی ضروری است. برای همین منظور هیات حزب مردم افغانستان در سفر خویش تلاش نمود تا با آن احزاب و سازمان های کشور میزبان که از امکانات اثرگذاری در پارلمان و حیات سیاسی انکشور برخوردار اند؛ و میتوانند صدای هموطنان آواره ما را بگوش یونانی ها و جهانیان برسانند و سهولت های را ایجاد کنند ملاقات نمود .هیات شورای اروپایی در همسانی با برنامه حزب مردم افغانستان که برهمبستگی و  وجوه مشترک انساندوستانه با طیفی وسیعی از احزاب دموکراتیک و مترقی جهان اتکا میورزد، ولی در اتخاذ سیاست مطابق به نیازمندی های مردم و با درنظرداشت ویژه گی های جامعه خود عمل میکند  از همه احزاب ، سازمان های اجتماعی و مراجع دیگر تقاضای همکاری و کمک‌های بشر دوستانه را با پناه گزینان افغان نمود که خوشبختانه با پاسخ مثبت برخی از  آن‌ها در چارچوب امکانات شان مواجه گردید.

رییس شورای اروپایی همچنان تدویر جلسات شورا های کشوری حزب مردم افغانستان  در اروپا و نشست های شعبات شورای اروپایی و به ویژه پذیرش اعضای نو را به ساختار های حزب نشانه ای از پویایی زندگی حزبی دانست .رفیق کاوه کارمل در بخشی از اظهارات خود یاد آور شد که « بسیاری ها با ابزار نرم میخواهند ما را متأثر سازند . آن‌ها همواره سنگ‌های را بسوی ما پرتاب میکنند ، ولی ما سعی داریم تا از این سنگ‌ها در اعمارحانه حزبی خود استفاده کنیم .» او با یادآوری از فعالیت‌های شورای اروپایی در بخش‌های ایتلاف احزاب مترقی و دموکرات ،  تشکیلات ، تبلیع و فرهنگ ، روابط خارجی و نهاد های اجتماعی  اظهار آرزومندی نمود تا همه ارگان های شورای اروپایی با کار و ابتکار بیشتر شورای اروپایی را به سازمان نمونه برای حزب مردم افغانستان ، احزاب همسو و دوستان خود مبدل سازند.

پس از سخنان رییس شورای اروپایی،  رفیق حفیظ مصدق مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپایی گزارش همه جانبه ایرا در باره ساختار ها، رُشد و داده‌های کمی سازمان ارایه نموده و از پذیرش چهل عضو جدید به صفوف حزب مردم افغانستان در کشور های انگلستان ، یونان ، الما ن ، هالند و اتریش در ماه اخیر خبر داد .اعضای هیات رییسه هر یک عمر محسن زاده ، نصیر احمد صدیقی و ولی محمد زیارمل ضمن قدر دانی از فعالیت‌های شعبه تشکیلات شورای اروپایی و شورا های کشوری حزب مردم افغانستان به پاره‌ای از مسایل تشکیلاتی پرداخته و بر ضرورت همکاری بیشتر شورا های کشوری و سهولت بخشیدن امور اشاره نمودند .هیات رییسه با آتفاق آرأ مصوبه ایرا به تصویب رسانید که در آن شاخص های کاری بمنظور بهبود کار های تشکیلاتی تصریح گردیده است .

در بخش دوم کار نشست هیات رییسه ،  رفیق زلیخا پوپل مسوول شعبه کار با نهاد های اجتماعی گزارش دقیقی را در باره فعالیت‌های این شعبه پیشکش نمود .وی در زمینه از تدابیر و اقدام‌ها عملی به ویژه کمک با مهاجرین افغان در یونان سخن گفته و اظهار آرزومندی کرد تا اموال و مواد جمع آوری شده شورای اروپایی هر چه زودتر به یونان انتقال یابد و پروژه های مد نظر گرفته شده تطبیق گردند. رفیق زلیخا پوپل همکاری نهاد های مهاجرین را در کشورهای اروپایی در امر حل پرابلم های موجودمهاجرین افغانی ارزشمند دانسته و از شورا های کشوری حزب مردم افغانستان که در این زمینه بذل توجه نموده اند اظهار سپاس نمود. مسوول شعبه کار با نهاد های اجتماعی بار دیگر ازهمه روسأ و اعضای شورا های کشوری تقاضا نمود تا دررابطه با مهاجرین افغان در کشور های شان برنامه‌های کاری سودمندی را رویدست گیرند .

هیات رییسه شورای اروپایی کارکرد های شعبه کار با نهاد های اجتماعی را ارزیابی مثبت و از مساعی رفیق زلیخا پوپل قدر دانی نمود .اعضای هیات رییسه کار با جوانان را یکی از آماج های اساسی و اولویت های امور دانسته و خواهان ابتکارات بیشتر شورای های کشوری وشعبه کار با نهاد های اجتماعی گردید .

 

در بخش فرجامین جلسه ، هیات رییسه نظرها و پیشنهادهای متعدد را در رابطه با گردهمایی ها ، مناسبت‌های مهم  و وظابف پلانی  ارگان ها در ماه مارچ 2013 ترسایی مطرح نمود.اجلاس در پایان کار خود فیصله نمود تا گروپ کاری برای انجام امور معینه و تدوین برنامه کاری مشخص گردد .در این زمینه پیشنهاد رفیق نصیر احمد صدیقی ناظم امور شعبات کار با نهاد های اجتماعی و تفاهم پذیرفته شد .

رفیق کاوه کارمل با ارزیابی کار نشست وظایف مبرم شورای اروپایی را در استقامت های تعین شده یکبار دیگر تصریح نموده واز همه ارگان ها و اعضای شورای اروپایی خواهان عطف توجه و بذل مساعی بیشتر گردید .

 

 

گزارش جلسه ایالتی کسل حزب مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی ایالتی کسل حزب مردم افغانستان در فضای دوستانه و رفیقانه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آلمان بتاریخ سوم فبروری 2013 عیسوی تدویر یافت.

بعد از تصویب اجندا، رییس شورای شهر، محترم محمد ظاهر نادری کار جلسه را رسمیت بخشیده، از کارکردهای شورا در فاصله بین دو جلسه گزارش داد.

پیرامون گزارش اساسی برخی رفقا با دیدگاه ها و نظریات شان ، توسعه کار تشکیلاتی، تماس با مهاجران افغان و تبلیغ برنامه و اساسنامه حزب مردم افغانستان را از اولویت کاری خویش دانستند و خواهان همبستگی و وحدت اعضای حزب با معیار های دموکراتیک گردیدند.

 رفیق عبدالاحد شفیعی از کارکرد های سازمان با مهاجران و نهادهای اجتماعی به جلسه گزارش دادند که مورد تأئید رفقا قرار گرفت. متعاقبأ رفقا امان مهر ورز و خلیل رخشان در مورد انتقاد و شیوه های انتقاد صحبت کرده یاد آور شدند که انتقاد و انتقاد از خود زمینه اصلاحات در عمل و احساس مسوولیت ازپایین به بالا را فراهم میسازد و این خود ماهیت دموکراتیک بودن یک سازمان مترقی را بیان می دارد.

 در بخش پیشنهادات پیرامون اعلامیه محترم داکتر راوش، رییس شورای مرکزی حزب مردم افغانستان برای تحکیم هرچه بیشتر وحدت حزبی و تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب جهت همسویی و رفع تبلیغات سوء از کار کنگره از طرف اعضای جلسه استقبال بعمل آمد که در مورد برخی رفقا ابراز نظر نمودند.

رفیق ربانی از سفر کوتاه مدت شان از کشور و ملاقات با رفقا محترم داکتر راوش و محترم کامجو گزارش دادند. در بخشی از صحبت های شان چنین گفتند: "اعضای رهبری حزب مردم افغانستان جهت وحدت، توسعه پایه های سیاسی و اجتماعی حزب در بین مردم و جوانان مشترکأ سعی و تلاش می ورزند و رفقای رهبری از همبستگی و تفاهم بین هم برخوردار اند. برای ما اعضای حزب مردم انتخاب و یا سبکدوشی این و یا آن رهبر نباید اساس باشد. برای ما مرام حزب که هدف مبارزه در راه عدالت و دادخواهی است ، مبرم و اساس است. ثبت و راجستر حزب مردم، نویدیست برای اعضای حزب که بعد ار انتظار زیاد این پیروزی را بدست آوردند.

یکی از ویژه گی کار و فعالیت رفیق راوش، کار با جوانان در دانشگاه های کشور و جذب آنان به حزب مردم افغانستان است و همسان با وی دیگر اعضای رهبری در این راستا سعی و تلاش می ورزند."

 متعاقبأ رفیق محمد همایون صادقی پیرامون وحدت و همبستگی رفقا صحبت نموده در بخشی از صحبت هایش چنین گفت: " مردم کشور ما در آستانه تحولات راهبردی ناتو در قبال افغانستان قرار دارند. در چنین لحظات اساس بر ماست تا اختلافات سلیقه ای را کنار گذاشته و ویژه گی اساسی آرمان مرامی حزب مردم را با خلوص نیک اعمال، و از تبلیغات واهی که با واقعیت های درونی حزب در کشور نا سازگار است، جلوگیری کرد. و اکنون به همه اعضای حزب مردم جای مسرت و بالندگی است که بعد از انتظار کنگره موسس تدویر یافت. کار کنگره را گام پر ارزش و الگوی برای دموکراتیزه سازی حیات سیاسی در آینده و نسل جوان کشور پنداشت.

 اندک زمانی از انتخابات شورای مرکزی حزب و شورای اروپایی نمی گذرد که ما شاهد ایجاد سازمان های نو در داخل و خارج کشور و رجوع بیشتر جوانان و اعضای پیشین ح.د.خ.ا ، شخصیت های ملی و وطنپرست به دور حزب مردم هستیم و امید واری هرچه بیشتر برای همبستگی با سایر نیروهای دموکرات ملی و وطنپرست بدون در نظر داشت تعلقات ایدیولوژیکی و قومی در یک جبهه دموکراتیک فراهم گردیده است."

 رفیق اسد رهیاب در بخشی از صحبت های شان چنین یاد آور شدند:

 "اعلامیه و پیشنهاد رفیق راوش در اصل خود یکبار دیگر به حقانیت کنگره وپلینوم آن صحه می گذارد. تدویرپلینوم شورای شورای مرکزی و نتایج آن پاسخی به سوالات ایجاد شده نزد رفقا خواهد بود. حزب ما بعد از کار کنگره به دست آورد های مزیدی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی نایل آمده، از جمله همایش جوانان کشور و جذب بیشتر جوانان به دور حزب، ایجاد سازمان وسیع در کشور یونان در بین افغانان مقیم در آنجا، ایجاد سازمان های حزبی در ولایات مختلف کشور که در گزارشات کاری شورای مرکزی از طریق رسانه ها و سایت ها انعکاس یافته، می توان مثال داد و ما باید همگام با این دست آوردها با مساعی مشترک برای دست رسی به افق های هرچه بیشتر سعی و تلاش به خرچ دهیم."

 برخی رفقا چون محترم امان مهرورز، خلیل رخشان، مرضیه اسرع، نورالدین شمس در مورد کار کنگره سوالاتی داشتند که در ختم جلسه رفیق نسرین مفید ، رییس شورای آلمان حزب مردم افغانستان با توضیحات همه جانبه پاسخ ارایه و به قناعت ایشان پرداختند.

 رفیق نسرن مفید در بخشی از صحبت های شان چنین یاد آور شدند:

"رفقا ! حزب ما وارث احزاب مترقی پیشین، بخصوص ح.د.خ.ا ( وطن ) است که با طیف وسیعی از شخصیت های ملی و وطنپرست، دموکرات، دادخواه، جوانان و اقشار مختلف متشکل یافته است و یک حزب بی بدیل و فراقومی در جامعه ما میباشد. برخی محدودی از رفقا ذهن شان را در ارتباط با مسایل تشکیلاتی و انتخابات مصروف نگهداشته، حالانکه بیشتر از چند ماه ار کار کنگره و انتخابات آن می گذرد.

 بر باور من انتخاب شخصیت ها در راس حزب مطابق نورم های اساسنامه دایمی نبوده بلکه امروز حزب ما با باور بیشتر به سوی دموکراسی و دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی حزب در حرکت است.

رشد شخصیت ها ازپایین به بالا، آزادی بیان، دیدگاه و اداره جمعی، انتخابات سری و آزاد، سد ایجاد کیش شخصیت و شخصیت پرستی در حزب گردیده و میگردد. رهبران می آیند و می روند، آنچه پابرجا و قابل محاسبه است، آرمان و عمل کرد آنهاست. هر عضو حزب ما درهر موقف حزبی که اند و یاعضو یک سازمان اولیه حزبی است باید خودرا مسوول و رییس بداند. ما نباید تنها رییس و مسوولین منتخب حزب و سازمان های پایینی را مسوول انجام وظایف پنداشت، بلکه همه یکسان در برابر حزب و مردم مسوول اند. با چنین شیوه و روش یعنی هدف و عمل مشترک، تفکر کیش شخصیت را از خود و حزب زدوده و مثمر آرمانهای حزب گردیم. تفکر و عمل ما نباید به تونلی بماند که در انتهای آن روشنایی وجود نداشته باشد . رسیدن به آرمان های شریفانه مردم کشور ما، اولویت کاری و فکری مارا تشکیل می دهد".

با پایان صحبت های رفیق نسرن مفید، کار جلسه بساعت 8 شب به وقت آلمان با پرداخت حق العضویت ها و اعانه ها در فضای کاملأ دوستانه و رفیقانه پایان یافت و حق العضویت های همه اعضای حزب مردم افغانستان در شهر کسل تا ختم ربع چهارم سال 2012 تصفیه گردید.

ره آورد یک سفر:

 

هیات حزب مردم افغانستان  گفت و گو های سودمند سیاسی را در یونان انجام داد.

 

رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مطابق برنامه کاری آن شورا، به منظور بازدید و اشتراک در جلسات سازمانهای حزبی، نهادهای اجتماعی وهمچنان بخاطر آگاهی بیشتر از وضع مهاجرین و جستجو راه ها و شیوه های جلب کمک به مهاجرین افغان و ایجاد تماس و همکاری با سارمانها و احزاب سیاسی یونان که مدافع حقوق مهاجرین افغان در این کشور اند، به کشور یونان سفر نمودند.

مطابق برنامه مرتبه شعبه روابط بین المللی شورای اروپایی و شورای کشوری یونان ح.م.ا. رفیق کاوه کارمل بتاریخ 23-01-2013 در مقر کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان با رفقا الیسیوس واکیناس عضو کمیته مرکزی و رییس شعبه روابط بین المللی ، کوتش عضو کمیته مرکزی و الیاس نظیرعضو شعبه روابط خارجی آن حزب در حالیکه رفیق ابوبکرفیض رییس شورای کشوری یونان ح.م.ا. و رفیق عمر فیض همکارشعبه روابط بین المللی شورای اروپایی نیز اشتراک داشتند ، ملاقات نمود.

 

Read more...

 

 

تدویراجلاس شورای" لندن" حزب مردم افغانستان

مورخ دهم فبروری سال 2013

 

 

جلسه شورای لندن شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان در فضای گوارا وشعف انگیزیکه لحظات قبل از اجلاس ،با پخش ترانه ها و سرود های میهنی در تالار جلسه شکل یافته بود، به اشتراک رفیق گرامی سید اکرام پیگیر یکتن از پیشگامان استوار،دلسوزومحبوب نهضت ترقیخواه کشور ، درشهر لندن دایرگردید.

کار جلسه با سحنان گرم ورفیقانه رفیق جاوید جویا عضو شورای اروپایی ومعاون شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان،آغازگردید.رفیق جویا ، درابتدا، مشارکت رفقا را درکار اجلاس خیرمقدم گفته واجندا وپلان کارجلسه را ذیلا قرائت فرموده که به اتفاق آرامورد تصویب واقع گردید:

1- نگاهی به جایگاه حزب مردم افغانستان ووظایف تآخیر ناپذیرسازمان ما

2- بحث پیرامون گزارش اساسی

3- مسایل تشکیلاتی .

4- مسایل مربوط به پذیرش به صفوف حزب

5-تصویب پلان تدابیرشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ازبابت سال 2013.

6- ایجاد وتقسیمات واحد های اولیه حزبی

7-اتخاذ تدابیر پیرامون مسایل مالی:

الف- بخش حق العضویت ها .

ب- ایجاد فوند مالی برای مسایل فرهنگی ورسانه یی داخل کشور .

8-  طرح ها،نظریات ،انتقادات وپیشنهادات .

9-مسایل آموزش : سخنرانی رفیق جاوید جویا در رابطه با مسایل سیکولاریسم .

پس ازتصویب اجندا ،رفیق محمد عارف عرفان رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،سحنرانی شفاهی خویش را آغاز نموده فرمودند:

رفقای عزیز وگرامی،طوریکه شما بیاد داریند به تاریخ 21 ثور1391 کنگره باشکوه حزب مردم افغا نستان درشهرکابل دایرگردید وازبطن آن میلاد پرمیمنت حزب مردم افغانستان با ،پا گذاشتن  به جهان هستی نوید های سازنده وبالنده را به ارمغان آورد.با توجه به میعاد زمانی ونتایج ودست آورد های کنگره ،ما اکنون باید دریک دید نقاد وهمه جانبه با توجه به پسمنظرآن، درک نماییم که حال حزب مردم افغانستان در پرتو این کنگره با توجه به انکشافات سیاسی ،اجتماعی وسازمانی خویش درکجای جامعه ایستاده است؟

چشم انداز درک وتصویر موجود از دست آورد های بارز کنگره حزب گویای این حقیقت ناب است که کنگره حزب،دارای دینامیسم قوی ولوکوموتیف نیرومندی بود که چرخه های حزب را که دراسارت وزندان "زمان "گیر افتیده بود ،به چرخش آورده وبرای حزب ما پروبال تازه بگشود.درپرتوآموزه های کنگره،حزب، چون پرندۀ درمیان مردم قابلیت پرواز آموخته وپُل های ارتباطی خویش را تا اعماق لایه های اجتماعی ایجاد وخوشبختانه امروز به حیث  یک حزب سراسری درداخل جامعه ازایفای نقش قابل ملاحظۀ در ابعاد سیاسی جامعه برخوردارمیباشد.

تغییرات محسوس وانکار ناپذیر دربخش های سازمانی،سیاسی ,اجتماعی ،فرهنگی وآموزشی حزب ایجاد شده وفقط تنها درهمین اواخر دربرخی شوراهای شمال کشورحدود( 360) تن از میان جوانان ونسل جدید سرنوشت خویش را با سرنوشت حزب ما پیوند داده که این خود حقیقتیست که مردم آدرس های جدید ی را برای تحقق آرمان ها وآرزوهای انسانی وشریفانه شان بازیابی نموده اند.

دربخش رسانه یی وفرهنگی تغیرات وپیشرفت های جدیدی رونما گردیده وتنها طی همین چند هفته یی اخیر سه بار مصاحبه های تلویزونی با بخش رهبری حزب برای بیان اهداف ومرام حزب مان وانکشافات جامعه تحقق یافته است . همچنان ،پس از ایجاد "سایت حقیقت" ارگان مرکزی حزب ،آمادگی برای نشریه ماهنامه حقیقت وانتشارآن  درمیان کتله های وسیع ازمردم تا قرا وقصبات کشور روی دست است .

دریک نگرش دیگرمیتوان اذعان داشت که ،خلایی که ازفقدان نسل جوان به مثابه آینده سازان وتکیه گاه حزب ،سازمان ما را تهدید مینمود ،با ایجاد سازمان ترقیخواه ودموکرات جامعه ،حال خوشبختانه این کمبود، مرتفع شده است وبه همین ترتیب با توجه به نقش خلاقانۀ زنان درامر سازندگی جامعه ،حزب ما موفق شد تا شورای زنان را که نخستین گام عملی واستوار درین راستاست ،پایه گزاری نماید.

سفرهای ارکان رهبری حزب درولایات وولسوالی ها به یک امربارزو روتین مبدل شده ورفقای ردیف های رهبری ،با پذیرش خطرهای جانی درجاده های ناهموار کشور صدای حزب را تادور ترین نقاط کشوربه گوش مردم رسانیده وشورا ها وسازمانهای محلی را یاری رسانیده وتکانه های جدید سیاسی وسازمانی ایجاد مینمایند.

با توجه به بروز بحرانات برخاسته وحفظ وحدت وهمبستگی حزب ،با تکیه برپایه خردهمگانی ،دلسوزی های رفیقانه وعاقبت اندیشانه ،اکنون فضای نهایت صمیمانه میان رفقای اعضای شورای مرکزی در افغانستان ایجاد شده است ورفقا با تمام صداقت واحساس درصدد آنند تا سوء تفاهمات برخاسته از تدویر پلینوم را با روحیه رفیقانه وایثارگرانه مرتفع ساخته وبه وضعیت دلهره انگیز پیشین نقطۀ پایان گذاشته که این خود دروازه های امید وآرزورا برای حزب ورفقا بازگشایی نموده که ما جدآ ازین پروسه حمایت بیدریغ نموده وبه آن امید میبندیم.

با توجه به سطح انقطاب وتشتت نیرو های دموکراتیک ملی ،اکنون چرخشی بزرگی در میان نیرو های همطراز همسو ، ترقیخواه ودموکرات جامعه پدید آمده واین درک واضحآ شکل گرفته است که مبارزات پراگنده ویکه یکه ،این کاروان را به سرمنزل مقصود نمی رساند، جذبه های همبستگی بیش از پیش با توجه به سطح ابعاد بحران سیاسی  در جامعه ، به گستردگی وانکشاف سریع "ایتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقیخواه جامعه " انجا میده که درین اواخر ،دوحزب برادر ،"حزب وطن " وحزب آزادگان " درجمع این ایتلاف پیوسته وتحت پلاتفرم واحد ودرفضای همسوی ودوستانه درامر مبارزات مشترک درزیرچترواحد سیاسی به پیش میروندکه درین خصوص میتوان گفت که احزاب دیگری نیزابراز آمادگی نموده تا به این ایتلاف بپیوندند.  خوشبختانه ریزرف های بزرگی درین راستا ایجاد ویقینآ آنروز دور نخواهد بود تا این ایتلاف به یک حزب بزرگ وسراسری که مقدمات آن همین اکنون رویدست است ،مبدل شده وبا ایجاد مرکزثقل برای تجمع نیروهای دموکرات وملی ،نقش اساسی و تاثیرگذارانه را درحوادث جامعه ما ایفا نماید.

به همین ترتیب تغییراتی محسوسی دراداره وعملکرد شورای اروپایی حزب ما ایجاد شده ومهمترین دست آورد این شورا عبارت از اتخاذ وبرازندگی استقلالیت وکاربرد اراده وخرد جمعی دردایره رهبری میباشد .اکنون پل های ارتباطی مشروع وقانونی میان شورای اروپایی وشورای مرکزی ایجاد شده وشورای اروپایی به بازوی توانایی  شورای مرکزی مبدل شده وبر ناهنجاری های سیاسی درشوراهای کشوری غلبه یافته وروحیه صمیمانه وهمبستگی در چهارچوب شوراپیوسته شکل گرفته ودرحوزه فرهنگی ورسانه یی نیز میتوان گفت که تغییراتی محسوسی درسبک ،محتوا ومضمون سایت بامداد ارگان شورای اروپایی حزب ،نیزنسبت به هرزمان دیگر،به مشاهده میرسد. 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان با حفظ جایگاه سنتی خویش در قبال استحکام روحیه وحدت وهمبستگی رفیقانه در میان رفقا،از جایگاه شایسته وبا اعتباری در میان لایه های روشنفکری بریتانیا برخوردار بوده وهمین اکنون از تعداد 14 رفیقی که آماده داوطلب پذیرش به صفوف حزب مان بودند، عدۀ از آنها درهمین جلسه امروز فرصت یافته اند تا سرنوشت شانرا با حزب پیوند داده وپذیرش رفقای دیگر دراجلاس بعدی ما سازماندهی شده است ،که این خود مبین آنست که ارتباطات نزدیک وصمیمانه که با مُهر مبارزات دادخواهانه حزب مان گره یافته است،میان ما ومردم تامین گردیده واین ریزرف ها وذخایر پیوسته دامنه وسیع پیدا نموده وامید واریم تا رفقا با سهم بیشتردرین امر بزرگ سازمان خویش را یاری رسانیده وآنرا به کانون نیرومند وپرجاذبه ،در میان جامعۀ روشنفکری بریتانیا مبدل نمایند.

رفقا! ما اخیرآ دست به یک ابتکار جدید زده ونخستین هسته را برای ایجاد فوند مالی برای بخش فرهنگی ورسانه یی حزب مان درداخل کشور،پایه گزاری نموده که یقین کامل دارم که این هسته ،به همت رفقا درآینده نزدیک  ازگسترش لازم برخوردار خواهد شد. قابل یاد دهانیست که به یاری رفقا ی گرامی ما بویژه رفیق فرید مل اخیرآیک پایه کمپیوتر جدید خریداری شده است تا عنقریب برای رفقای مرکز ارسال گردد.دربخش های فرهنگی ونبشتاری رفقای شورای ما پیوسته نقش معین واساسی خویش را ایفا نموده وامید وارم تا رفقای دانشمند وفرهیخته ما درین سازمان  بیش ازپیش درین کارزار نقش وطنپرستانه شان را انجام دهند.

تدارکاتی رویدست است تا با توجه به برنامه زمانی خویش ،ما، سازمان جوانان ترقیخواه ودموکرات وهمچنان شورای زنان را درجامعه روشنفکری افغانی درکشور بریتانیا پایه گذاری نماییم.

دربخش دوم اجندا پیرامون گزارش اساسی ، رفقا سهم شایانی اتخاذ نموده ودرین زمره رفیق بزرگوار،استوار ودلسوز ما رفیق سید اکرام پیگیر گرانقدر،سخنان خویش را آغازواز مجموعۀ دست آورد های سرورانگیزاخیر در تمام ابعاد متعدد زندگی حزبی ما درداخل کشور واروپا، روشنی انداخته که با احساسات شورانگیز وکف زدن های رفقا صحبت شان استقبال گردید.

رفیق پیگیرگرامی زاویه های اصلی کارومبارزه سیاسی را درشرایط کنونی برشمرده ونسخه های غلبه بر بحرانات فعلی را ارائیه نموده و پیشرفت های اخیر تکاملی حزب را درداخل کشور وسازمان های شورایی اروپایی بویژه کشوریونان با پذیرش بیش از (30)رفیق درین اواخر،قابل تحسین تلقی نموده ودرخصوص رفع دلهره گی رفقا پیرامون ،نا ملایمات برخاسته ازنتایج پلینوم اخیر،با توجه به جو وفضای رفیقانه موجود، وتسلط اراده وخرد همگانی رفقا درسکان شورای مرکزی حزب ،به رفقا بشارت داده فرمودند که وحدتی که درمرکز صورت میگیرد خیلی آگاهانه وپایدار بوده ودلواپسی موجود رفقا به یک نشاط قاطع وانقلابی درآینده نزدیک مبدل خواهد شد...

به تعقیب صحبت های رفیق پیگیر گرامی ،با تایید گزارش اساسی ،رفقا انجینر حبیب ،داکتر حیدرعدل ،فرید مل ،جاوید جویا ،پرت پالسنگ ،جنرال یونس کریمی ،جنرال اکبری،داکتر کریم وحید احمد نوری، عبدالله ،واسع ایوبی ،بالترتیب به سخنرانی پرداخته ودیدگاه ها ،طرح ها ،نظریات وپیشنهادات شان را درخصوص مسایل زندگی حزبی مطرح که برخی این نظریات چنین بازتاب می یابد:

- باید موادات نشراتی سایت ها ی حزب بیش از پیش بهبود قابل ملاحظه یافته وبویژه سایت حقیقت از امکانات نبشتاری ورسانه یی داخل کشور بیشتر استفاده نموده ومسیر وموادات نشراتی هردو سایت (حقیقت وبامداد) مشخص گردد.  

-  با استفاده از کمک های مالی اروپا باید امکانات بیشتر برای رفقا درداخل کشور برای بلند نمودن صدای شان تدارک دیده شده واین صدا هابا تجلی در ماهنامه "حقیقت "تا دروترین نقاط کشور باید رسانیده شود.

- برای ایجاد فوند مالی دربخش های فرهنگی ورسانه باید شورای کشوری انگلستان حزب مردم وسایر شورای های کشوری توجه جدی مبذول نمایند.

- باید سیستم مالی منظم وشیوه گزارش دهی به حزب ،تامین گردد.

 

در بخش مسایل تشکیلاتی :

بخاطر ایجاد وتکمیل  کمبسیون بررسی وکنترول حزبی فیصله بعمل آمد تا این کمسیون با ترکیب رفقا پرت پالسنگ به حیث رییس کمیسیون ورفقا سیف الدین نظامی وواسع ایوبی به حیث اعضای کمبسیون،تشکیل گردد.

دربخش پذیرش به صفوف حزب :

درین بخش جدیدا به تعداد (7) رفیق به عضویت حزب مردم افغانستان وثبت سازمان حزبی شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،نایل گردیده ،ومورد تحسین واستقبال شایان رفقا درخط جدید مبارزه دادخواهانه برای عدالت ،آزادی و ترقی اجتماعی  قرارگرفتند.

دربخش پلان تدابیر:

در بند دیگر اجندا ،محتوای پلان تدابیر شورای کشوری انگلستان حزب مردم،از بابت سال 2013مورد بحث وبر رسی واقع شده وبا تعدیلالت واضافات لازم مورد تصویب قرارداده شد.

بخش واحد های اولیه :

سپس دربخش دیگر اجندا ،تقسیمات جدید ساحوی واحد های اولیه مورد ارزیابی قرارداده شد وپنج واحد اولیه حزبی با ترکیب رفقای موجود،درشهر لندن ،اساس گذاشته شده ووظایف این واحد ها مشخص ساخته شد.

بخش مالی :

الف –درخصوص جمعبندی حق العضویت ها تدابیر فوری اتخاذ شده وتصمیمات لازم درین خصوص بعمل آمد.

ب- برای کمک در بخش های فرهنگی ورسانه یی حزب درمرکز،میکانیزم ایجاد "فوند " مالی ،تشکیل گردیده ورفقا داوطلبانه عضویت خویش را درین سیستم ،تامین نموده ودرین اجلاس حدود "600"دالر امریکایی جمع آوری گردید تا به آدرس شورای مرکزی حزب به افغانستان ارسال گردد.

در بخش اراییه طرح ها، نظریات ،انتقادات وپیشنهادات :

درین بخش رفقا دید گاه ها،نظریات ،طرح ها پیشنهادات وانتقادات خویش را بیان نموده ودرمواردمعین درجامعه روشنفکری بریتانیا ،بویژه از نقش رفیق عزیز ما نظام الدین تهذیب ، که درفقدان قدرت سیاسی حزب،سه فرزندش را برای تعهد وپایداری وبرای حراست از ارزش های مبارزات دادخواهانه ، تربیت نموده وهمین اکنون سه فرزند او درجلسه کنونی حاضر ودرتمامی فعالیت های حزبی وسیاسی نقش برازنده دارند، تمجید وقدردانی بعمل آمد .

دریک رویکرد دیگر خاطر نشان گردید که باتوجه به خدمات درخشان وماندگار مسحورجمال ،هنرمند نامدار ومحبوب کشور ،که اکنون دربستر بیماری بسرمیبرد،باید در یک سنت شکنی نوین ،درهنگام حیات این هنرمند پرآوازه کشور،از نقش برازنده  اش در حوزه هنر وفرهنگ کشور، تجلیل شکوهمند درلندن بعمل آمده واین ماموریت را باید شورای کشوری انگلستان حزب مردم وانجمن پیوند ،بدوش گیرند.

دربخش آموزش :

درین بخش رفیق فرهیخته ودانشمند ما،جاوید جویا ,موضوع سیکولاریسم را مورد بحث قرار داده وبا استناد ودلایل معقول ،توضیحات لازم درین راستا اراییه نمود که مورد دلچسپی وعلاقمندی رفقا واقع گردید.

جلسه که حوالی ساعت یک بعد از ظهر تدویر یافته بود,حوالی ساعات پنج عصر درفضای نهایت رفیقانه وبه آرزوی موفقیت های بیشتر، به کارخویش پایان بخشید.

گفتنیست که این اجلاس مختص به رفقای شهرلندن بوده وازرفقای شورای ایالتی دعوت بعمل نیامده بود.

 

گزارشگر: ازشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان