گزارشی از اجلاس بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۸ اگست ۲۰۲۳در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ گزارش مسوول شعبه مالی پیرامون وضع سیستم مالی در کمیته ها و سازمان های حزبی دراروپا ،

۲ ـ گزارشات مسوولان شعبات تفاهم و امور سیاسی ،  و تشکیلات شورای اروپایی پیرامون پیشرفت پروسه تفاهم با احزاب، نهادها و شخصیت های مستقل سیاسی ،

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق سرور زهتاب مسوول شعبه مالی گزارش مشخص پیرامون وضع مالی در کمیته ها و سازمان های حزبی اروپایی رابا ذکر پهلوهای مثبت و منفی آن ارایه نمود.

سپس رفقا ولی زیارمل، عمر محسن زاده، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ، حفیظ مصدق و صفت الله عملیار به بحث پیرامون گزارش  پرداخته پیشنهادات، پرسش ها و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

در ختم این بخش رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی صحبت نموده افزودند که کار عواید مالی حزب دربرهه کنونی یکی از مسایل مبرم و ضروری سازمان ما بوده که توجه به آن یک امر ضروری میباشد. زمان آ ن رسیده است تا به این پروسه نظم بیشتر بخشیده با ایجاد چشمه های مالی جدید بنیه مالی سازمان را تقویت کرد.

در پایان کمیسیون تقویت امور مالی با ترکیب پنج تن جهت تقویت این مهم به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندا رفقا داود کرنزی مسوول شعبه تفاهم و امور سیاسی و حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات گزارشات خویشرا پیرامون  پروسه تفاهم با احزاب ، نهاد ها و شخصیت های مستقل سیاسی ایراد نمودند.در ادامه حاضرین جلسه هر یک ولی زیارمل ، عمر محسن زاده حفیظ مصدق  و صفت الله عملیار روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را دراین ارتباط پیشکش نمودند.

در اخیر این بخش رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی ایجاد رابطه های صمیمی وداشتن تماسها با ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی  و شخصیت های غیرمتشکل ملی -  دموکرات و ترقی خواه را از وظایف حزبی ما دانسته ، توجه کمیته ها و سازمان های حزبی را دراین عرصه مبذول داشت.

در پایان گزارش شعبات تفاهم و امور سیاسی وتشکیلات با تکمیلات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده سوم آجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2023