گزارش جلسه کمیته حزبی ایالت نوردرین وستفلن ـ المان


جلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفالن ، حزب آبادی افغانستان  بروز ۱۲ جولای ۲۰۲۳  میلادی در فضای رفیقانه تدویر یافت.
در نخست بعد از گزارش تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق حکیم کرنزی رسمیت جلسه اعلان گردید، بعداْ اجندای جلسه در رای گیری قرارگرفت که با اتفاق ارا اجندای پیشنهادی تصویب شد.
مسوول کمیته حزبی یکجا با رفقا روی مواد اجندا از جمله درمورد کاربالای مصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی و دیدگاه های دوستان در مورد مسایل مربوط به زنده گی حزبی بحث نموده ، پیشنهادات رفقا در زمینه برای انتقال به مسوولین درجه اول  یادداشت گردید.
در بخش های دیگر روی تصفیه حق العصویت ها و ضمناْ پیشنهادات وانتقادات رفقا صحبت همه جانبه صورت پذیرفت.
جلسه به امید موفقیت های هرچه بیشتر رفقا در تطبیق مصوبات بیروی اجراییه  شورای اروپایی حزب در فضای صمیمانه خاتمه یافت.

 با احترام

 حکیم کرنزی

 مسوول کمیته حزبی ایالتی نوردرین وستفالن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۵۰۷ 

Copyright ©bamdaad 2023