اجلاس کمیته ایالتی شهر ویانای حزب آبادی افغانستان برگزار شد

 

نشست کمیته ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان به تاریخ هژدهم ماه می ۲۰۲۳ میلادی درشهر ویانای اتریش برگزار گردید . در آغاز پس از اعلام نصاب ، اجندای زیر مورد رای گیری و تصویب قرارگرفت :

ــ  گزارش فعالیت های کمیته حزبی در فاصله زمانی میان دو جلسه ،

ــ  گزارش در مورد کارکردهای شورای اروپایی ح آ ا ،

ــ  بحث در باره اوضاع کشور و جهان،

ــ  بحث در باره مسایل مالی و تشکیلاتی کمیته کشوری اتریش ح آ ا ،

ــ   نظریات ّ‌پیشنهادات و انتقادات.

رفیق فاصل دلزاده ، رییس کمیته کشوری که بنا برمعذرتی از طریق واتساپ در جلسه حضوری اشتراک داشت گزارش مفصلی را درباره فعالیت های کمیته حزبی کشور اتریش ارایه نمود و چگونگی تطبیق مصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا را توضیح نمود .او معلومات لازم  در باره اقدامات و عملکردهای سایر کمیته های ایالتی سازمان کشوری را نیزمنتقل ساخت .

در بند دوم اجندا رفیق عمرمحسن زاده از کارکردها ی ساختار رهبری شورای اروپایی ، تصامیم و اجراات آن یادآوری، و برنامه های کاری را برای تشدید فعالیت های شورای اروپایی بیان نمود. او به طورمشخص از اقدامات شورای اروپایی در جهت تطبیق فیصله های کنفرانس اروپایی ، به خصوص درعرصه کارهای سازمانی ، آموزش سیاسی و رسانه یی سخن گفت و از مساعی اعضای حزب درکمیته کشوری اتریش اظهار قدردانی نمود .

رفقا محمود صافی ، ‌صابر شکور و عبدالفتاح رووفی هریک بنوبه خود در باره اوضاع کشور و جهان ، اخبار و نشرات تازه صحبت و تحلیل نمودند و جلسه در مورد به تبادل نظر پرداخت . دراین بخش رفیق رووفی توجه اعضای کمیته کشوری را به مطالعه مضامین منتشره در تارنمای مرکزی حزب آبادی افغانستان « تارنمای بامداد » و« بامداد ـ رسانه حزب آبادی افغانستان در فیس بوک » و « برگه محور » فراخواند و با جلب توجه ، اشتراک رفقا و روشنفکران را در برنامه های « دریچه های گفتمان » از طریق کلپ هاوس، سودمند و لازمی دانست .

در باره مسایل مالی بنا برعدم حضور مسوول مالی در جلسه فیصله شد تا امور مالی در جلسه آینده مطرح و به صورت قطعی تصفیه گردد و وجوه جمع شده از بابت حق العضویت ها هرچه زودتربه شعبه مالی انتقال یابد. درجلسه پیرامون امور تشکیلاتی نیز بحث گسترده صورت گرفت و اشتراک کننده گان به اتفاق نظر خواهان ارتقای جوانان در امورسازمانی گردیدند.

در بخش نهایی اجندا پیشنهادات متعددی ارایه گردید. اعضای کمیته ایالتی از اینکه معاون رییس کمیته کشوری بنا برمعاذیرصحی وظایف محوله را به پیش برده نمی تواند تقاضا نمودند تا رفیق جوانی به جای او انتخاب شود و دراجرای وظایف تقسیم کاری صورت گیرد. در رابطه با کار با سازمان های اجتماعی نیز پیشنهاد گردید که رفیق رووفی علاوه از سهمگیری در فعالیت های کمیسیون آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی با شعبه امور اجتماعی شورای اروپای نیز همکاری نماید. این پیشنهاد مورد تایید کمیته ایالتی ویانا قرارگرفت .

درپایان جلسه اینکه به ابتکار « اوستا ـ بنیاد فرهنگی افغان » به رهبری رفیق داکتر اسد محسن زاده محفلی بمناسبت عید فطر برای مهاجران افغانی و هموطنان مقیم شهر گراز  برپا شده بود اظهار قدردانی صورت گرفت. شرکت کننده گان نشست ، تاخیر در تدویر جلسات را سخت انتقاد نمودند وخواهان تدویر بموقع همه جلسات گردیدند. همچنان بی توجهی در تصفیه امور مالی مورد نکوهش آنان قرارگرفت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۳۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023