سازمان ولایتی نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 
جلسه نوبتی واحد اولیه نوردبرابانت کمیته حزبی هالند ح.آ.ا با برنامه کاری ذیل دایرگردید:


۱ ـ  گزارش اساسی بین دوجلسه توسط رفیق روستایی منشی سازمان ،  
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه.
سوالات وابراز نظر رفقا پیرامون گزارش اساسی در مجموع الی ۱۰ دقیقه .
۲ ـ  توضیحات و ارایه معلومات بیشتر راجع به جلسه‌ آخر شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ومصوبه آن.

صحبت کننده رفیق حفیظ مصدق .
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه
سوالات وابراز نظر رفقا ، درمجموع الی ۱۰ دقیقه.
۳ - مسایل تشکیلاتی
۴ ـ  تصفيه و تادیه حق العضویت ها واعانه.

در جلسه اکثریت اعضا حاضر بوده  و اجندا پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب و جلسه بکار خویش آغاز نمود.
نخست رفیق روستایی منشی جلسه قبل از تطبیق اجندا دو رفیق را هریک رفیق مسجون و رفیق نصیر که گذشته عضویت در حزب .د.خ.ا را داشتند و ارتباط شان قبلْا در حزب آبادی افغانستان در مرکز تامین بود و در شورای اروپا یی بی ارتباط بودند واکنون توسط رفیق مصدق معرفی شدند به اعضای جلسه معرفی نمود ه و پیوستن مجدد شان را در حزب آبادی افغانستان و حضور شان را در جلسه خوش آمدید گفت و رفقای مذکور نیز خود را مفصل با سابقه کار حزبی و دولتی خویش معرفی نمودند .
در ادامه مطابق بند اول اجندأ رفیق روستایی گزارش مختصرازفعالیت واحد اولیه نورد برابانت ارایه نموده ، نکات مثبت و کمبودی ها درفعالیت های حزبی و اجتماعی را برشمرد که به صورت مفصل درج پرتوکول گردید متعاقباْ رفقا هریک طلوع ، مصدق،  شعیب اسحاق زی و مسجون پیرامون گزارش رفیق روستایی صحبت نمودند و آنرا مورد تایید قرار دادند .
مطابق بند دوم اجندا رفیق مصدق در رابطه به جلسه شورای اروپایی مورخ ۱۸ فیبروری صحبت مختصری نموده گفتند که از اینکه درجلسه شورای اروپایی همه اعضای کمیته حزبی هالند شرکت نداشتند ضرورت دانستم تا در جلسات واحد های اولیه منجمله جلسه حاضر رفقای مسوول ‌یا یکی از اعضای شورای اروپایی به صورت فشرده درمورد محتوا جلسه و گزارش اساسی آن صحبت نموده و رفقا را در روشنای قراردهند .
روی همین اساس رفیق مصدق گزارش فشرده گرفته شده از گزارش تحریری جلسه و صحبت های شفاهی رفیق رزمیار گرامی شامل همه کار و فعالیت های مثبت و نواقص و کمبودی های شعبات شورای اروپایی و شورای های کشوری، ( شامل مسایل تشکیلاتی، مالی ، تبلیغاتی ، تفاهم ونهادهای اجتماعی ) بود ارایه نمودند.
همچنان پیرامون گزارش اساسی تعدادی از اعضای شورای اروپایی صحبت های تاییدی و ‌تکمیلی نمودند ‌که در کل گزارش اساسی مورد تایید قرارگرفت.
پیرامون صحبت رفیق مصدق در رابطه جلسه شورای اروپایی تعدادی از رفقا در زمینه تصویب طرزالعمل تشکیلاتی ، طرزالعمل مالی سوالاتی را مطرح نمودند که از جانب رفیق مصدق جواب قناعت بخش داده شد و اضافه نمود که قطعنامه جلسه شورای اروپایی به همه واحد های اولیه ارسال شده،  رفقا مکلف به مطالعه دقیق آن می ‌باشند و در صورت امکان فشرده از گزارش اساسی به شکل تحریری به اختیار رفقا قرارخواهد گرفت.
براساس بند چهارم اجندا رفیق روستایی پیشنهاد نمود که :
اینجانب نسبت اینکه محل بود ‌باشم در بلجیم است باید دریکی از سازمانهای بلجیم تنظیم شوم  بناْ پیشنهاد مینمایم که رفیق شعیب اسحاق زی به حیث منشی واحد اولیه نورد برابانت تعیین شود.

پیشنهاد رفیق روستایی مورد رای پرسی قرار گرفته در نتیجه به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت.

شرکت کننده گان جلسه این مسوولیت را به رفیق اسحاق زی گرانقدر تبریکه گفته درپیشبرد امورحزبی برایش آرزوی موفقیت نمودند.  
دربخش پایانی جلسه پیشنهادات ، نظریات و انتقادات رفقا استماع و درج پروتوکول شده و به سوالات شان جواب ارایه گردید.
جلسه که ساعت هفت شام آغاز شده بود به ساعت ۱۰ شب با آرزوی موفقیت های  بیشترحزب آبادی آفغانستان و شورای اروپایی آن خاتمه یافت.

محمد فاروق روستایی


مسوول سازمان نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی آفغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۴۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023