جلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان دایر شد 

 

 دیروز مورخ ۲۷ مارچ ۲۰۲۳ جلسه بیروی اجراییه در مورد کار و فعالیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبه مورخ ۲۸ فبروری۲۰۲۳ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان با اشتراک تمامی اعضای بیروی اجراییه تدویر یافت.
در ابتدا گزارش کار و فعالیت کمیته کشوری المان در ربع اخیر سال ۲۰۲۲ و ربع اول سال ۲۰۲۳ ترسایی توسط رفیق عبدالاحد شفیعی  مسوول کمیته حزبی به خوانش گرفته شد . در این گزارش  روی کارهای انجام شده ، نقایص کاری ، راه های بیرون رفت ، و تطبیق احکام مصوبه  شورای اروپایی وجست وجوی امکانات موجود برای تحقق مصوبه ، و در عین حال روی پرابلم های مالی، تشکیلاتی ، جلب و جذب، پروسه جوان سازی حزب، تبلیغ و آموزش  سیاسی وانسیاتیف رفقا در کار و فعالیت حزبی درنگ شد.

رفقا هر یک  حنیف ضرابی ،اسد رهیاب ، حکیم کرنزی ، سید صلاح الدین ، کارگر عزیز، مستمندی و شناس  در مورد به بحث همه جانبه و ابزار نظر پرداختند. سپس درمورد مصوبه ۹ ماده ای به تصویب رسیده  و سه رفيق وظیفه گرفتند تا پلان تدابیری را در مورد تحقق مصوبه ترتیب نمایند.
جلسه بعد از ارایه پیشنهادات و انتقادات سازنده به امید پیروزی های بیشتر حزب محبوب ما در تحکیم وحدت ، توسعه کار سازنده سیاسی  در میان جامعه مهاجرافغان در المان ، و به امید صحتمندی رفقا و خانواده های عزیز شان به پایان رسید۔


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۳ 

Copyright ©bamdaad 2023