سومین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزارگردید

 

بتاریخ ۱۹ جون ۲۰۲۲ میلادی سومین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان از طریق فضای مجازی تدویر یافت.

رفیق صفت اله عملیار با  تکمیل نصاب رسمیت جلسه را اعلام نمود و سه رفیق هریک نسیم سحر ، حنیف ضرابی و سهیلا زحمت را بحیث اعضای هیات تحریر و آجندای جلسه را قرار زیر پیشنهاد |، که به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ تغییر و تکمیل انتخاب هیات رهبری شورای اروپایی ح آ ا.

۲ ـ انتخاب بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا .

۳ ـ پیشنهادات ، نظریات و انتقادات.

سپس از رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا تقاضا بعمل آمد  تا صحبت افتتاحیه خود را در سومین جلسه شورای اروپایی ایراد نمایند . رفیق رزمیار بعد از خوش آمدید به رفقای حاضر جلسه گفتند که در جلسه امروزی اعضای هیات رهبری تکمیل و بیروی اجراییه انتخاب میشوند .

بعداْ رفیق عملیار ماده اول اجندا را قرایت نموده و از رفیق رزمیار خواهش کرد تا  تغییرات و تکمیلات  در هیات رهبری را پیشنهاد و مطرح نمایند.

رفیق رزمیار پیشنهاد نمود که رفقا هریک انجنیر عمرمحسن زاده و ولی زیارمل بحیث معاونان و رفیق صفت اله عملیار بحیث سکرتر مسوول و همزمان معاون شورای اروپایی انتخاب گردند. پیشنهاد رفیق رزمیار به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 

در بخش دوم اجندا که انتخاب اعضای بیروی اجراییه شورای اروپایی بود بحث های فراوان صورت گرفت . پیرامون این بخش اجندا رفقا هر یک رزمیار ، محسن زاده ، عملیار ، زیارمل ، داود کرنزی ، نسیم سحر ، فیاض عزیز ، سهیلا زحمت ، داکتر نثار صدیقی ، سرور زهتاب و احد شفیعی صحبت نمودند و پیشنهاد زیر به اکثریت آرا مورد تصویب  قرار گرفت.

برعلاوه رییس سه معاون و سکرترمسوول، روسای کشوری المان وهالند و رفیق زلیخا پوپل بحیث اعضای بیروی اجراییه به اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفتند. درپایان  فیصله بعمل آمد که در جلسه بعدی این ترکیب توسعه و تکمیل گردد.

در بخش ماده سوم اجندا رفقا هریک محسن زاده ، شفیعی ، زیارمل ، زلیخا پوپل ، کرنزی ، نسیم سحر ، عملیار و رزمیار صحبت نموده پیشنهادات نظریات و انتقادات خویش را بیان نمودند که بعدا به تفصیل به آن ها پرداخته شده و گزارش میگردد.

رفیق رزمیار در صحبت اختتامیه شان جلسه را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد که در جلسه انتقادات صریح و روشن مطرح شد که نماینده گی  از رشد دموکراسی و پخته گی در سازمان مینماید. 

رفیق رزمیار در پایان سخنرانی اختتامیه خود برای رفقا موفقیت در امور محوله آرزو نموده ختم جلسه را اعلام نمود.

( هیات تحریرجلسه )

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۲۷۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

 

هیات تحریرجلسه