گزارش از تدویر جلسه سازمان کشوری ح آ ا در کشور سویدن

 

 بتاریخ ۱۸ جون ۲۰۲۲ ترسایی جلسه سازمان کشوری ح آ ا در کشور سویدن در فضای مجازی تدویر یافت . در این جلسه کمیته رهبری سازمان کشوری ح آ ا در کشور سویدن با ترکیب سه نفر بطور زیر انتخاب شد :

ـ رفیق فیاض عزیز، بحیث رییس ،

ـ رفیق جاوید قیام بحیث معاون،

ـ رفیق بری بحیث سکرتر مسوول ( منشی ) سازمان .

فیصله بعمل آمد تا به زودی جلسه حضوری سازمان کشوری برگزار و مسوولین شعبات تعیین گردند. جلسه در فضای رفیقانه و صمیمانه پایان یافت.

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۲۴۰۶

Copyright ©bamdaad 2022