کمیته اجراییه شورای کشوری هالند تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ اول فبروری سال روان جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری هالند دایرگردید .بعد از آنکه نصاب جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط شورا به حاضرین پیشکش گردید ، اجندای اجلاس توسط رفیق روح الله توده یی اداره کننده اجلاس طور ذیل پیشنهاد شد :

 ۱ ـ پشتیبانی وحمایت از مصوبه ۸۸ مورخ ۲۷جدی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی  دارلانشای حزب آبادی افغانستان مبنی بر به تعلیق افتادن شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن .

۲ ـ تصویب پلانهای کاری شعبات کمیته اجراییه طی سال ۲۰۲۱ عیسوی.

۳ ـ مسایل تشکیلاتی .

۴ ـ ارایه نظریه ها و دیدگاه های رفقا پیرامون گزارش اساسی.

اجندا به اتفاق ارا تصویب گردید و گزارش جلسه توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورا ارایه شد.

در بخشی از گزارش آمده است که : دارلانشای حزب ما با تصویب مصوبه ۸۸ ماه جدی سال ۱۳۹۹، با خرد ومنطق عالی بخاطر تحکیم پایه های حزب در شورا های کشورهای اروپایی و اثربخشی هر چه بیشتر امور حزبی درمقطع کنونی توانسته است یکبار دیگر اصل رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان را  در شرایط کنونی به اثبات رسانیده ومسوولین کشورهای اروپایی را به وظایف مهم شان در شرایط  در وضع فعلی متوجه سازند .

همچنان پیرامون گذارش اساسی رفقای گرامی هریک :

عباس دهاتی مسوول تشکیلات ، ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط و مسول ولایت ، هاشم زحمت مسوول کنترول ونظارت ، احسان عمری مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ ، رفیق فاروق روستایی مسوول ولایت ، رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری بالترتیب صحبت  نموده  ومحتوای گزارش را تایید و پشتیبانی بیدریغ خویش را از مصوبه ۸۸ دارلانشا حزب ابراز کرده و آنرا گام مثبتی در راستای موثریت امور حزبی تلقی نمودند .

در بخش دیگر بعد از جر وبحث هایی مفیدی بالای پلان سال ۲۰۲۱ شعبات ، سر انجام به اتفاق آرا پلان سالجاری به تصویب رسید .

همچنان رفقا جهت ثمربخشی در راستای جلب و جذب به حزب و بصورت اخص قشر جوان ، یک سلسله پیشنهادات ودیدگاه های  تکمیل  کننده شانرا با یکدیگر شریک ساختند واز جانب رییس شورا وظایف مشحصی به مسوولین مربوطه سپرده شد .

جلسه که بساعت ۷ شام  آغاز گردیده بود ، حوالی ساعت ۹ شب به امید تحکیم هرچه بیشتر وحدت حزب و تامین صلح سراسری بکارش اختتام بخشید.

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021