جلسه عمومی نوبتی ربع چهارم  شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان دایر گردید

 

مطابق با برنامه کاری شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان ، و درهمخوانی با فیصله جلسه عمومی مورخ ۱۴ اکتوبر۲۰۲۰ میلادی، جلسه عمومی شورا بروز ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰ از طریق فضای مجازی دایر شد.

قبل ازتدویر جلسه ، طرح اجندای نشست توسط رییس شورا به اگاهی رفقا رسانیده شده بود. درآغاز رسمیت و قانونیت جلسه با حضور اکثریت اعضای شورا اعلان ، و اجندای مطروحه مورد تایید قرار گرفت .

مطابق اجندای جلسه رفقا روی تطبیق اصول و موازین حزبی در شورای کشوری بلجیم ، تصفیه حق العضویت ها ، و پیشنهادات و انتقادات بحث و تبادل نظر کرده و رفقا هریک : حکیمی ، نجیب خافی ، بازساز و بشیر صحبت و ابراز نظرکردند.

در جلسه حق العضویت های ربع چهارم رفقای حاضرنیز تصفیه گردید.

در خوریاد است که رفیق  نجیب خافی یک تن را به عضویت پرافتخار حزب آبادی افغانستان درکشور شاهی هالند جذب ، و به رفقای شورای کشوری هالند معرفی نموده است . که این  تلاش رفیق خافی مورد ستایش اعضای شورا قرار گرفت .

درادامه کارجلسه  به اتفاق آرا تاریخ جلسه عمومی  بعدی شورای کشوری بلجیم حزب تعین گردید.تصمیم برآن شد که درصورت مرفوع شدن موانع ناشی از قرنطین کرونا جلسه بصورت حضوری، و درغیر آن از طریق فضای مجازی دایرگردد.

درجلسه رفقا روی حفظ وتحکیم وحدت سازمانی و تطبیق اصول پذیرفته شده حزب محبوب ما تاکید ورزیده ، تعهد سپردند که در این راه ازهیچ گونه تلاش دریغ نکرده، درتطبیق تصامیم و فیصله های کمیته مرکزی حزب و دارلانشای آن وظایف سپرده شده را با صداقت و مسوولیت انجام دهند.

جلسه به آرزوی پیروزی های بیشترحزب آبادی افغانستان و شورای کشوری بلجیم ، تامین صلح سراسری در کشور و بهروزی انسان سیاره ما پایان یافت .

 

محمد امین حکیمی

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۴۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021