جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایر گردید

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان امروز شنبه مورخ ششم جدی ۱۳۹۹،تحت ریاست پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رییس حزب ، در دفتر مرکزی دایر گردید .در جلسه مسیولین شعبات مرکزی نیز شرکت داشتند . برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت :

استماع پیشنهادات رسیده کمیته های حزبی کشوری شورای اروپایی حزب .

در آغاز جلسه از وفات نا بهنگام رفیق عبدالرشید هاوند عضو کمیته مرکزی حزب در آمریکا که شب گذشته در اثر حمله قلبی دیده فروبست یاد آوری شد ، رفیق استاد رضایی ایات از کلام الله مجید را قرایت و به روح مرحومی دعا بعمل آمد.

متعاقبا رفیق راوش روی اوضاع کرونا یی در اروپا که خود مانع قوی کار نورمال حزبی گردیده و مشکلات ایکه بروز نموده به تفصیل یاد آوری نمود .

بعدا رفیق نورستانی معاون حزب روی پیشنهادات و نظریات رسیده از کمیته های کشوری ، رییس شورای اروپایی، بیروی اجراییه و یادداشت های انفرادی به تفصیل صحبت نموده و یادداشت ها را بخوانش گرفت .

بعدا بحث روی یادداشت ها آغاز گردید ،نقاط مثبت و منفی ارزیابی و در نتیجه کمیسیون با صلاحیت از نفس شورای اروپایی انتخاب و زمان اجرای آن مشخص گردید .در مورد مصوبه نیز صادر شد.

جلسه که ساعت ده قبل از ظهر بکار خویش آغاز نموده بود حوالی ساعت یک و سی بعد از ظهر اختتام یافت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۷۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020