د آبادۍ ګوند د لغمان ولایتي کمیتی اجراییه بیرو غونډه وکړه

 

نن جمعه د اجراییه بیرو غونډه جوړه شوه.

په غونډه کې د نورو دندو سربیره ، ګوند ته دځوانانو جلب اوجذب، مالي مسایل او د ګوند اساسنامې اومرامنامې د درسونو د ذکړې او د بشپړ تطبیق په موخه لازمې سپارښتنې وشوی. د غونډې په اخیر کې یو شمیر ګوندي غړیو ته ګوندي کارتونه او اساسنامې وویشل شوی.

په درنښت

دلغمان دولایتي کمیتی مشرتابه

 

د مرغومي ۱۳۹۹/۱۰/۵

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۷۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020