شورای ولایتی بامیان حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

روز دوشنبه مورخ ۲۶ عقرب جلسه تحت عنوان مشکلات و چالشهای فرا روی اعضای شورای ولایتی بامیان حزب آبادی افغانستان، با شرکت رفیق داوود یوسفی عضو بیروی اجراییه حزب، در دفتر کمیته ولایتی دایر گردید .

جلسه با تلاوت آیاتی کلام پاک آغاز گردید ،بعداْ روی اجندای ذیل بکار خویش ادامه داد :

۱ـ  مشکلات دفتر شورای ولایتی بامیان .

۲ ـ آموزش اعضای حزب در بامیان .

۳ ـ تحلیل وضعیت جاری کشور .

بحث مفصل روی هر بخش اجندا صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید .

در اخیر جلسه با دعایی توسط خانم یعقوبی بکار خویش اختتام بخشید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۴۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.