هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ ۱۲نوامبرسالجاری جلسه هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان پس از اعلان رسمیت و تصویب اجندای ذیل دایرگردید :

۱ ـ ارایه گزارش از پبشبرد کارحزبی طی سه ربع سال روان .

۲ ـ استماع گزارش رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری و مسوول جوانان در رابطه به چگونه گی وضع انجمن آینده سازان وجلب و جذب جوانان.

۳ ـ  ارایه نظریات و دیدگاه های تکمیل کننده و سودمند بخاطر بهبود کار حزبی در واحد های اولیه .

جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری افتتاح گردید و متعاقب آن اداره جلسه به رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری سپرده شد .

گزارش کارکردهای شورا توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان ارایه گردید که دربخش های آن درباره وضع سیاسی ـ نظامی کشور ومساله مذاکرات صلح و توافقنامه امریکا با گروه تروریستی طالب ها  تماس گرفته شد ، و بر دادن وجهه رسمی به یک گروه دهشت افگن و قاتل مردم افغانستان بشکل مفصل تماس گرفته شد.

درادامه به وضع حزب ما درداخل کشور روشنی انداخته شد. در بخشی ازگزارش آمده است که باوجود شرایط ناگوار ناامنی ، انتحار، قتل های سیاسی وهدفمند وده ها مشکل دیگر، حزب آبادی افغانستان و کمیته مرکزی آن در راس رفیق گرانقدر پروفیسور پوهاند داکتر محمد داوود راوش با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص و با درایت و شجاعت کامل توانستند  کنفرانس سراسری جوانان آگاه و پیشرو را بشکل باشکوه بتاریخ ۱۶ اکتوبر سالجاری در شهر کابل دایرنمایند. همچنان در رابطه به پیام جوانان در جریان کنفرانس که بسیار صریح بود ، پیام صلح ، تامین امنیت ، وحدت ملی اقوام وملیت های ساکن کشور، مبارزه علیه فساد و قاچاق مواد مخدر و در اخیرهم فراخوان جوانان اگاه و بادرک کشوروهمبسته گی جوانان درمبارزه علیه افراط گرایی را در برگرفته به کنفرانس پیشکش گردید .

علاوتا در گزارش در مورد سهم فعال ومحوری حزب ما در تدویر «ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان »که بتاریخ ۲۸ اکتوبر تحت ریاست رفیق ظهور رزمجو دایر گردید روشنی انداخته شد .

در گزارش اجلاس در رابطه به تدویر جلسات واحد های حزبی چنین تذکار بعمل آمده است :

رفقای عزیز : جلسات واحدهای اولیه در ولایات شورای کشوری ما بشکل بسیار منظم ومطابق پلان واجنداهای داده شده با درنظرداشت وضع اضطراری ویروس کوید ۱۹ ، اکثراْ ازطریق وسایل تخنیکی با اشتراک اکثریت مطلق رفقا وبا کیفیت خوب تدویر یافته است.

شورای ما به مساله جمع آوری به موقع حق العضویت ها و تقویت بنیه مالی حزب منحیث یک اقدام با اهمیت سیاسی و سازمانی برخورد نموده و در این بخش کارهای سودمندی را انجام داده است . البته وجوه جمع شده به حساب شعبه مالی شورای اروپایی انتقال داده شده است.

دراین مدت رفیق بصیر دهزاد از حزب استعفا داده و یک رفیق هم در ولایت خلدرلند به حزب جذب شده است .

درگزارش از رفقا ، ذلیخا پوپل ، حفیظ مصدق ، آقا محمد نورانی ، خواجه محمد صمدی ، سیده طلوع ، سهیلا زحمت و بصیر رفیق اظهار سپاس و امتنان شده است.

اما باوجود پیشرفت های معینی که از آن تذکار بعمل آمد ، دررابطه به نواقص وکمبودی های که در کارتبلیغ و رسانش موجود است اشاره شده وهمچنان درباره یک سلسله مشکلاتی که درکارشعبه تشکیلات وجود دارد رهنمای هایی فراراه آنها جهت رفع نقیصه ها گذاشته شد .

دربخش بعدی اجلاس گزارش رفیق روح الله توده یی مسوول شعبه جوانان ومعاون شورای کشوری دررابطه به وضع انجمن آینده سازان استماع گردیده و بعضی راهکارهایی که بتواند درجمع وجوش جوانان و ارتقای کمیت انجمن موثر میباشد به مسوولین توصیه گردید .

مطابق اجندای تصویب شده بعداْ رفقا سوالات و پیشنهادهای شانرا طرح نمودند.

چنانکه درگزارش نشرشده دربرگه فیسبوکی حزب آمده است براساس فیصله جلسه مورخ ۱۰ اکتوبر سال ۲۰۲۰ بیروی اجراییه شورای اروپایی ، جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان باید بتاریخ ۸ نوامبرسال روان دایرمیشد.

چون گزارشی دراینباره شنیده نشده رفقا سوالاتی را مطرح کردند که چرا وچگونه جلسه به تعویق افتاده است.

بخاطرحل بسیاری ازسوالات وطرح نظریات غرض بهبود امور درشوراهای کشوری و شورای اروپایی رفقا خواهان تدویرجلسه شورای اروپایی شدند .

همچنان رفقا پیشنهاداتی جهت پیشبرد روند توزیع کارت های حزبی که بنابر دلایل نامعلومی از مدتها بدینسو معطل است را ارایه داشتند که باید به آن رسیده گی شود.

بعضی سوال ها ونظریاتی که مربوط به حیات داخل شورای کشوری بود از جانب مسوول شورای کشوری پاسخ داده شد که مورد قناعت رفقای اشتراک کننده جلسه قرارگرفت. همچنان رفقا یکتعده دیدگاه های سودمندی که میتواند روند کارحزبی را بهبود بخشد، را پیشکش نمودند.

اجلاس که به ساعت ۷شام بکارش آغاز نموده بود به آرزوی تامین صلح پایدار درکشور حوالی  ساعت ۹ شب پایان پذیرفت .

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۴۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.