پیام شورای کشوری المان حزب آبادی افعانستان در رابطه با تدویر موفقانه کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افعانستان

 

از آنجاییکه نسل جوان به عنوان نیروی فعال و متحرک، پرتلاش و بااحساس میتواند نقش خوبی در پیشرفت یک جامعه داشته باشد، خوشبختانه جوانان پرافتخارحزب آبادی افعانستان به فعالیت های سودمند درعرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کشور می پردازند.

بیشترجوانان امروزین کشورکه سی سال شرایط دشوار جنگ را تجربه و مصایب جنگ و بی امنیتی را دیده اند ، آرزومند صلح دوامدار و بوجود آمدن چنان شرایطی هستند که درآن بتوانند خواست هایشان برای زنده گی در رفاه و پیشرفت را تحقق بخشند.

با وجود اینکه فعلاً حضور جوانان درمسایل سیاسی کشور، مخصوصا دولت و پارلمان کمرنگ می باشد، جوانان خود باید ابتکار را بدست گیرند و باعبور از مرزهای قومی، قبیله ای و مذهبی، به حیث سرمایه و ذخیره فکری و ملی کشور تلاش نمایند تا فراقومی، لسانی و مذهبی عمل کنند تا اینکه بتوانند حمایت مردم کشور را بدست آورند و به عالی ترین وبلند ترین مقام ها درعرصه های سیاست، ‌اقتصاد ، فرهنگ و... دست پیدا کنند.

تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افعانستان در شرایط دشوار افغانستان ، از اهمیت بزرگ سیاسی و اجتماعی برای جوانان کشور برخوردار است، زیرا جوانان حزب آبادی افغانستان در روشنی اهداف و اصول مرامی حزب، نسبت به امروز و آینده کشور به هدف ایجاد تحولات و تغییرات دموکراتیک درحیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم شریف و بادیانت افغانستان، جدأ می اندیشند و از خواست ها و نیازهای اساسی مردم افغانستان ، حمایت مینمایند.

شورای کشوری المان حزب آبادی افعانستان راه اندازی کنفرانس سراسری حزب آبادی افغانستان که با شکوهمندی لازم برگزار گردیده است را شادباش گفته و برای جوانان ما یکبار دیگر موفقیت های بیشتر درمسوولیت ها و کار و مبارزه صادقانه، شجاعانه و پیگیرانه  آنها در راه آزادی، ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی  آرزو برده ، و تلاش جوانان را بخاطر آرمانهای شریفانه و انسانی شان درامرفیصله نامه های کنفرانس خواهانیم.

 

با عرض درودها رفیقانه

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020