پیام شادباش و تبریکی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان  

بمناسبت تدویر کنفرانس باشکوه جوانان درشهر کابل  

 

از آنجایی که مساله جوان سازی حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبات پلینوم سوم عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی به امر بی نهایت حیاتی و مبرمی در حیات حزب ما و ضرورت زمان محسوب میشود ، واین مبرمیت را رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان در راس رفیق گرانمایه پروفیسور داکتر محمد داود راوش بخوبی درک و با قاطعیت ومسوولیت پذیری تمام بخاطر تطبیق خواسته ها و مصوبات پلینوم سوم عقرب سال پار با برگزاری کنفرانس جوانان پیشرو و وفادار به آرمانهای حزب ما و درک از حقانیت رهبری سالم حزب آنرا در عمل به اثبات رسانیدند .

ما اعضای حزب درشورای کشوری هالند ، تدویر کنفرانس باشور وشعف جوانان را که بدون شک آینده سازان حزب ما خواهند بود به پیشگاه بیروی اجراییه ، دارلا نشا، کمیته مرکزی حزب در پیشاپیش آن رفیق گرانقدر پروفیسور داکتر محمد داود راوش رییس حزب آبادی افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته ؛ پیروزی ها ، کامگاری ها و پیشرفت های ممتد رهبری با تدبیر حزب آبادی افغانستان را در راستای بسر رسانیدن اهداف والای برنامه یی و تطبیق اهداف انسانی  حزب و تامین صلح پایدار درکشور آرزو می بریم .

 

با عرض تمنیات صمیمانه و رفیقانه ،

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020