پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان

 

کنفرانس باشکوه جوانان حزب در شهر کابل موفقانه دایر گردید  .

شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان  تدویر کنفرانس سراسری جوانان را منحیث یک رویداد با ارزش و حادثه ای بینظیرتاریخی در وطن می داند.  و یقین دارد که در شرایط دشوار تاریخی کنونی کشور که ایجاد صلح به ندا ونیاز عمومی هموطنان مبدل شده است. امامتاسفانه از جانبی نیروی خشن وجنگ طلب به تشدید جنگ وقتل بیرحمانه ای مردم ملکی و افسران و سربازان جوان امنیتی کشور ادامه میدهند.  

 جوانان حزب آبادی افغانستان، در راه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ، وحدت ملی و منافع ملی کشور، تحت رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان ، فعالانه و پیگیرانه مبارزه نموده و از آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت آجتماعی در کشور، حمایت می نمایند .  

  تصمیم کنفرانس جوانان بغرض بسیج بهتر جوانان وهمنواشدن به تامین صلح و تقویت رابطه با نیروهای مدافع کشور حفظ دست آوردهای چندین ساله جامعه ای مدنی  ،بلند بردن سطح دانش جوانان بخاطر تجهیز شان با علوم پیشرفته جهت تحقق عدالت اجتماعی وایجاد جامعه انسانی مرفه دفاع از وطن وجمهوریت را شعار خود انتخاب نمودند  

این خواست  وندای جوانان کشور در روح و روان پرفروغ اعضای جوان حزب آبادی افغانستان دمیده است آنها پرچم پرافتخار عدالت خواهی و صلح خواهی را رسالت و مسوولیت اجتماعی،سیاسی و ملی خود میدانند. دراین کنفرانس که بر مبنای تصامیم پلینوم سوم عقرب سال گذشته ایجاد گردید .  

چگونگی ،نحوه وشیوه رابطه ای حزب با جوانان وجوان سازی حزب های مشخص معین گردید.  

حزب ما در رابطه ای نزدیک با احزاب و شخصیتهای مستقل سیاسی در یک اییتلاف وسیع  بخاطر ایجاد یک حزب سراسری مصروف کار عملی بوده است که تحقق آن  سطح همکاری طیف وسیع از جوانان حزب ابادی رابا سایر احزاب تامین خواهد کرد.  

شورای اروپایی در حالیکه تدویر این کنفرانس را از صمیم قلب به همه جوانان تبریک میگوید .وظایف خود را نیز پیرامون  آن کنفرانس مشخص مینماید‌.  

پیروزباد جوانان پرافتخار کشورما افغانستان  واحد.  

 

داکترحبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020