پیام تبریکیه شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویرموفقانه کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان

 

جریان کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان را از طریق رسانه های حزب دنبال نمودیم . کنفرانس سراسری جوانان حزب که در شرایط سخت دشوار و ناامن با شرکت نماینده گان جوانان ازبیشترولایات کشور دایرشد ، نشاندهنده درستی برنامه و تلاش های صادقانه هیات رهبری حزب به ریاست رفیق دانشمند پوهاند داکتر محمد داوود راوش میباشد که با از خودگذری و وقف در راه تطبیق فیصله های پلینوم سوم عقرب کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان گام های عملی برمیدارد.

دستاوردهای سال گذشته حزب ما درعرصه کار باجوانان و جوان سازی حزب نهایت پرثمر و درخورتوجه و مایه خوشی و رضایت میباشد .

سازماندهی و تدویر« کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان» درادامه برنامه های عملی و آینده نگرحزب ما ، یک اقدام باارزش و درخورستایش میباشد.

اسناد واعلامیه های این کنفرانس که درتدوین آن نماینده گان جوانان ترقیخواه و مردمدوست ازسراسر وطن سهم گرفتند، اسناد پرارزش برای کاربا جوان و مبارزه در راه برآورده شدن خواست ها و نیازهای نسل جوان کشوربه شمار میرود.

شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان با تایید و جانبداری از تصامیم این کنفرانس بزرگ ، این پیروزی را به جوانان حزب ، هیات رهبری و همه اعضای پرتلاش حزب محبوب ما تبریک گفته ، آرزو میبرد تا این تجارب بزرگ حزب درهمه سازمانهای حزبی، از جمله در شوراهای کشوری حزب دراروپا  مورد توجه و استفاده قرارگرفته و دراین سازمانها نیز برای کاربا جوانان و پروسه جوان سازی حزب برنامه های مشخص تدوین گردد.

 

زنده باد حزب پرافتخارآبادی افغانستان !

سربلند باد جوانان آگاه و وطنپرست کشور !

 

بادرودهای رفیقانه

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020