جلسه عمومی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان دایرشد

 

الیوم مورخ ۱۴ اکتوبر۲۰۲۰ ساعت ۴ بعد از ظهرجلسه عمومی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی درفضای صمیمانه و رفیقانه مطابق اجندای طرح و تصویب  شده دایرگردید.

درابتدا رفیق طاهر فولاد رییس شورای کشوری در باره وضعیت موجود کشورو مذاکرات صلح قطرصحبت نموده ، درارتباط موضوع رفقا هر کدام به نوبت خویش صحبت کردند .

در ادامه رفیق های حاضرحق العضویت خویش را الی اخیر ربع سوم سال ۲۰۲۰ نقدا ْ پرداختند و رفیق صادقی عزیز حق العضویت دو ربع سال ۲۰۲۰ خویشرا بدست رفیق فولاد ارسال داشتند.

دربخش تشکیلاتی جهت تنظیم بهتر امورسازمان رفیق محمد امین حکیمی با اتفاق نظر و آرای رفیق های حاضردرجلسه بحیث رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید.

رفیق حکیمی از کارکردهای رفیق فولاد عزیز، با وجود موقعیت شان که دورتر از مرکز زنده گی داشتند و بکار جلسات خود را می رسانیدند ، اظهار سپاس و قدردانی نمود.

جلسه حوالی ۶ بجه عصر با ابراز امیدواری جهت تحقق بهترمصوبات و تصامیم شورای مرکزی حزب ، و وظایف سپرده شده شورای اروپایی به پایان رسید .

 

محمد امین حکیمی

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۵۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

.