جلسه حضوری شورای ایالتی نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

جلسه شورای ایالت نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان در المان ، به اشتراک همه رفقای شورا به تاریخ ۱۳ ماه روان ۲۰۲۰ ترسایی  بصورت حضوری دایر گردید.

در نخست رفیق عبدالغفار شرقی منشی شورای حزبی  طرح اجندای جلسه را به رفقا پیشکش نمود که پس از رایزنی مورد تایید قرار گرفت .

 در بخش اول جلسه رفیق شرقی گزارش کار و فعالیت شورا را به جلسه ارایه نموده ، یاد آورشد که با وجود شرایط خاص کرونایی شورای ایالتی نیدرزکسن به فعالیت خود در راه تطبیق اصول و تصامیم ارگانهای رهبری حزب عمل نموده و اعضای سازمان درارتباط و تماس منظم باهم  قرارداشته اند. علاوتا ْ رفقا در فعالیت و تصمیم گیری های شورای کشوری المان نیز نقش موثرایفا نموده اند.

در ادامه کارجلسه رفقا هریک : واسع کارگر، جنرال نورالله عزمی ، عبدالرحمن پژمان و انجینر ناصرنادری روی گزارش اساسی و سایر مسایل مربوط به زنده گی حزبی صحبت نموده ، نظریات و پشنهادات سازنده شانرا شریک ساختند .

درجلسه رفقا به اتفاق ارا از تدویرجلسه و مصوبه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان پشتیبانی و حمایت قاطعانه شانرا ابراز نموده، آنرا منحیث اصل زرین دموکراسی درحیات شورا خوانند. رفقاعضویت تمام مسوولین شوراهای ایالتی ، از جمله رفیق شرقی منشی شورای ایالتی نیدرزکسن را به عضویت شورای کشوری المان در سال های قبل و اکنون تایید ، و از آن حمایت نمودند.

رفقا خواهان پذیرش و تطبیق اصول و ارزش های حزبی و سیاسی شده ،اظهار نمودند که در حمایت از فیصله های حزب قرارداشته آنرا تایید و در راه تطبیق آن مبارزه و تلاش می نمایند .

مطابق احکام اساسنامه حزب رفقا حق العضویت های شانرا تصفیه نمودند.

در جلسه رفقا جانبداری شانرا از فعالیت و تلاش های « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » و موقف حزب آبادی افغانستان ، همسویی و وحدت نیروهای دموکرات و ترقی خواه ابراز نمودند

جلسه در فضای وحدت وهمدلی به آرزوی رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر حزب آبادی افغانستان ، ازجمله دربین جامعه مهاجر افغان در المان ، تامین صلح سراسری در کشور و جهان به پایان رسید .

عبدالغفار شرقی

منشی شورای ایالتی نیدرزکسن ـ  شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۰۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020