برگزاری جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان    

 

جلسه فوق العاده  بیروی اجراییه شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۲ سیپتامبر۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید .جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی اغاز گردید و به ریاست رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب ادامه و اجندا جلسه که عبارت ازاستماع و بررسی گزارش شعبه مالی بود تصویب گردید .  

در ابتدا رفیق منگل به عرض سلام  وشادباش های رفیق  داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان و هیات رهبری حزب از تماس و ارتباط  منظم شورای اروپایی وشعبات آن به کمیته مرکزی , شعبات  کمیته مرکزی و تطبیق دساتیر و رهنمود های کمیته مرکزی معلومات داد ودرروشنی ان به اجرای موفقانه وظایف محوله و سمت دهی امور سازمان شورای اروپایی حزب تاکید نمود .  

جلسه گزارش رفیق فرشته سیغانی مسؤل شعبه مالی را که  در برگیرنده چگونگی پرداخت حق العضویت ها واعانه ها وسیستم منظم  انتقال پول ومقدار آن به حساب شعبه مالی کمیته مرکزی  واسناد ان  و  دست اورد ها ؛ مشکلات ونارسایی ها ؛ تخلفات  و تخطی برخی شورا های کشوری ومسولین شعبه مالی دررابطه به  عدم انتقال پول حق العضویت ها به شعبه مالی شورای اروپایی  وپیشنهاداتی درمورد ( نورم حق العضویت ها ؛ بودجه مصرفی شورای اروپایی وقیمومیت مالی کمیته های ولایتی ) می باشد  مورد بحث  قرار دادند و رفقا صفت الله عملیار ؛ کاوه کارمل وعارف عرفان در مورد گذارش ؛ نکات نظر وسوالاتی مطرح کردند که توسط رفیق فرشته به ارایه  ارقام وفاکت ها توضیحات لازم ارایه گرد ید و درمورد تحکیم دست اورد ها ورفع چالش ها و حل مشکلات پیشنهاداتی نیز ارایه شد که مورد توجه بیروی اجراییه شورای اروپایی وشورای های کشوری ومسؤلین شعبات مالی وشعبه نظارت وکنترول و اعضای حزب باید قرار گیرد و عملی شود . درجلسه پیشنهادات ( نورم حق العضویت ها ؛ بودجه مصرفی شورای اروپایی وقیمومیت مالی کمیته های ولایتی ) نیز مورد بحث  قرار گرفت وبه اوردن تعدیلات لازم تایید گردید وگذارش شعبه مالی با دیدگاه ها وپیشنهادت ارایه شده به تصویب رسید .  

جلسه با تاکید این امرکه پرداخت حق العضویت  یک شرط عضویت در حزب  می باشد و حمایت مالی از حزب یکی از وظایف اساسی اعضای حزب وسازمان های  حزبی به شمار می اید  کار وفعالیت شعبه   مالی شورای اروپایی حزب را واقع بینانه  ارزبابی نمود ودر این زمینه ازمساعی  خسته گی ناپذیر رفیق فرشته ؛ همکاران شعبه مالی و شورا های کشوری ستایش کرد وخواهان موفقیت های بیشتر شعبه مالی وشورای های کشوری در راستای حمایت مالی ازحزب گردید و به صحبت رفیق منگل و نتیجه گیری از کار جلسه وآرزوی تامین صلح وثبات وسعادت مردم رنجدیده  و زحمتکش کشور به پایان رسید . 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020