دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب امروز پنجشنبه مورخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۹، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در کارجلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز شرکت داشتند .

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت : « بهبود کار حزبی ـ سیاسی بعد از قرنطین ویروس کرونا » .

با جلسه امروزی کارحزبی ما وارد فازجدید شده  و تعدادی از کمیته های حزبی ولایتی از طریق ویدیو کنفرانس با جلسه دارالانشا وصل شده بودند.

رفیق راوش درآغاز گفتند : دفتر حزب که  درشرایط قرنطین بسته بود با تغیر وضع بازگردید. ملاقات های سودمند صورت گرفت. شعبه تشکیلات حزب برای انجام وظایف خود تلاش نموده ، شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شماره های « ماهنامه حقیقت زمان » را نشر و به کمیته های ولایتی فرستاد. سیمینار آموزشی با مسوولین نواحی حزبی شهرکابل و کمیته ولایتی کابل راه اندازی شد .سایت بامداد و گروه فیسبوکی حزب آبادی افغانستان منظما نشرات داشته ، پیام های مختلف تهیه و نشر گردید .

پلان کاری سال ۱۳۹۹خورشیدی حزب ازجانب شعبه تشکیلات تهیه و مورد تصویب دارالانشا قرارگرفت . حق العضویت ها قسما جمع آوری شده ، اساسنامه و برنامه به دو لسان ملی چاپ گردیده و توزیع آن ادامه دارد . روابط با کمیته های حزبی ولایتی ادامه داشت که از این هفته تماس های ویدیویی با آنها آغاز گردید .

بعداْ ازرفقا تقاضا شد تا نظریات خود را پیرامون بهبود کار حزبی ـ سیاسی ارایه کنند.

اعضای دارالانشا حزب به ترتیب نوبت صحبت نموده ، پیرامون تقویت کار تشکیلاتی در کمیته های حزبی ولایتی و شهر کابل ،جلب و جذب به صفوف حزب، شیوه های ارتباط با اعضای حزب ، بهبود اجندای جلسات حزبی ،ایجاد تحرک درکارکمیته های حزبی ،کار بیشترحزبی در میان خانواده های اعضای حزب ، کار بیشتر جهت تربیت سیاسی جوانان حزب، فعال سازی بیروهای اجراییه کمیته های حزبی ، تقویت بنیه مالی حزب ، تادیه و جمع آوری به موقع حق العضویت ها، بهبود کار نشرات بخصوص ماهنامه ، نظارت از کارکمیته ها و همکاری لازم با آنها، کنترول ازچگونگی تحقق مصوبات ، تدویر منظم جلسات گروپی و ارتقای کیفیت آن ، توجه جدی به پیشبرد کار حزبی سیاسی درشهر کابل ، ابراز موقف و موضعگیری حزب نسبت به رویداد های ملی و بین المللی، ابراز نظر نموده ، پیشنهادات شانرا ارایه کردند .

درکارجلسه کمیته های ولایتی جوزجان ،بلخ، هلمند وغزنی اشتراک داشتند که روسای کمیته های ولایتی جوزجان و غزنی صحبت نموده ، در پهلوی ارایه گزارش اجراات ،جهت بهبود کار تعهدات مشخصی را ابراز نمودند .

درباره جمع بندی کارجلسه و پیشنهادات ارایه شد رفیق راوش گفتند: ما توانستیم برای اولین باردرکار و روابط خود تکنالوژی پیشرفته را وارد سازیم.  در مورد بهبود کار شعبات مفصلا صحبت نموده استقامت کاری هر شعبه را مشخص ساختند . رفیق راوش خواستار آن شدند تا با کمیته های حزبی ولایتی و شهر کابل کمک و همکاری همه جانبه صورت گیرد. علاوتا همکاری بیشتر اعضای دارالانشا با ولایات تقاضا گردید که رفقا داوطلبانه ولایات را مشخص و قیم های ولایتی به اتفاق ارا تصویب گردید .

به رفقا وظیفه داده شد تا با امکانات موجود دفترطبق پلان با کمیته های ولایتی از طریق ویدیو تماس های مستقیم اتخاذ گردد .

جلسه که ساعت ده قبل از ظهر آغاز گردیده بود حوالی ساعت یک وسی بعد از ظهر به امید استقرار صلح پایدار ،سراسری و سعادت مردم افغانستان پایان یافت .

(شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020