برگذاری جلسه نوبتی بیروی اجرائیه شورای اروپائی حزب ابادی افغانستان  

 

جلسه نوبتی بیروی اجرائیه شورای اروپائی  حزب ابادی افغانستان بتاریخ ۳۰ اگست ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید .جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی اغاز و به ریاست رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب  و تصویب اجندا  ادامه داده شد . رفیق منگل  با سپاس از رفیق صفت الله عملیار با تحلیل از اوضاع کشور ؛  اعضای بیروی اجرائیه را در جریان تماس های شان با مرکز ؛ کمیته مرکزی حزب  وشعبات ان قراردادند وجلسه طبق اجندا وبر اساس پلان کار بیروی اجرائیه نخست به استماع وبر رسی گذارش رفیق سرور زهتاب رئیس شورای  کشور  هالند و در پی ان گذارش رفیق عبدالرزاق طلوع مسئول کمیسیون کنترل حزبی شورای اروپائی پرداخت؛  

گذارشات رفقا‌ زهتاب و طلوع با دقت ازجانب اعضای بیروی اجرائیه مورد ارز یابی قرار گرفت ؛ دست اورد ها ونقاط ضعف ان نشانی گردید‌ و هدایات لازم جهت تحقق رهنمود ها و دساتیر  وتحکیم دست اورد ها  و از میان برداشتن کمبودها  ونواقص طی مصوبات جداگانه بیروی اجرائیه صادر گردید.جلسه پس از بحث های رفیقانه،انتقادی وواقعی بینانه با شورسازندگی به آرزو مندی همبستگی رفقا وتحقق وظایف محوله شورای اروپایی و کمیته مرکزی حزب  و بازگشت صلح دوامدار وبا عزت در کشور که در آن دست آورد های دموکراتیک موجود محفوظ بماند به پایان رسید.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020