شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بروز شنبه مورخ ۲۲ ماه اگست ۲۰۲۰ میلادی جلسه نوبتی شورای ایالتی هامبورگ ـ شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان ، طورحضوری دایرگردید.

مطابق برنامه کمیته رهبری حزبی ، جلسه با صحبت آغازین رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات  شورا گشایش یافت. رفیق شناس ضمن خوش آمدید و ابراز آرزومندی برای یک نشست کاری پرثمر، از پوره بودن نصاب جلسه و قانونیت آن به رفقا اطمینان داده و جلسه را رسما افتتاح نمود.
رفیق شناس برای پیشبرد جلسه برنامه کاری ذیل را پیشنهاد نمود:


ـ  ارایه گزارش اساسی توسط رفیق ذبیح مستمندی رییس شورای ایالتی هامبورگ،
ـ  ارایه معلومات پیرامون چگونگی پیشرفت تشکیل حزب واحد و فعالیت های « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » ، و چگونگی اشتراک هیات شورای اروپایی در نشست وحدت خواهان.
گزارش دهنده : رفیق داود کرنزی، مسوول شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی شورای اروپایی .
ـ بحث در مورد چگونگی پیشرفت مذاکرات صلح دولت با طالبان.
صحبت کننده رفیق  :داکتر صاحب بها
ـ بحث و گفتگو پیرامون هرسه بند اجندا.
- پیشنهادات و انتقادات.
اجندای پیشنهادی در فضای دموکراتیک واعتماد رفیقانه مورد رای گیری قرارگرفته، به اتفاق ارا مورد تصویب قرار گرفت .
در نخست رفیق مستمندی رییس شورای ایالتی هامبورک  با ابراز سپاس از رفیق حکیم شناس ، گزارش کارکردهای شورا درمدت زمان سپری شده را ارایه نموده افزود، که با وجود شرایط نامناسب کرونایی ، برای یک لحظه هم درپیشبرد امور حزبی در سازمان ما سکته گی رخ نداده ، دراین مدت تماس های تیلفونی و دیدارهای انفرادی میان رفقای شورای ما تقویت یافته ، جلسات کمیته رهبری هامبورگ از طریق پالتاک به صورت منظم دایرگردید.
اعضای شورای ایالتی هامبورگ حزب که عضویت شورای کشوری المان را دارند ، درکار و فعالیت شورای کشوری المان حزب ، و سایر رفقای مسوول درفعالیت رهبری شورای اروپایی سهم فعال داشته اند.
دراثر تلاش های پرثمرو متعهدانه رفیق حکیم شناس یکتعداد جوانان ( شامل پسران و دختران ) که به حزب محبوب ما جذب شده بودند ، به شعبه تشکیلات مرکزی حزب درکابل معرفی ، و قرار اطلاع شعبه محترم تشکیلات آنها در واحد های اولیه حزب در داخل کشور تنظیم شده اند.

در ادامه گزارش آمده است که رفقای شورا درفعالیت های سیاسی و تبلیغاتی  حزب فعالانه سهم گرفته ، و از طریق سایت وزین بامـداد ـ ارگان نشرانی حزب آبادی افغانستان و ازطریق گروه های فیسبوکی به توضیح سیاست های مردمی و دادخواهانه حزب پرداخته و سهم شایسته ای را در این بخش انجام داده اند.

بیش از ۶۰ فیصد حق العضویت های سال جاری اعضا ی سازمان جمع آوری شده است . دراین بخش تلاش های رفیق ضیا مسوول مالی شورا  و رفیق جلیل رشید قابل قدر و ستایش میباشد .

در گزارش ابراز آرزومندی شد تا سایر شوراهای حزبی نیز این دستاوردهای شورای  ایالتی هامبورگ را مورد استفاده قرار دهند.
رفیق ذبیح مستمندی  در گزارش خود ازچگونگی اشتراک درجلسه شورای کشوری المان، و فضای موجود آن جلسه به رفقای معلومات مفصل و همه جانبه ارایه نموده ، و حمایت و جانبداری خود را از کارکردها و تصامیم شورای کشوری ابراز نمود.موصوف گزارش کتبی آن شورا که به مراجع مسوول حزبی نیز ارسال شده است را قرایت نمود .

بعداْ شرکت کننده گان جلسه  ضمن تایید گزارش اساسی جلسه ، حمایت کامل شانرا از تصامیم اتخاذ شده درجلسه شورای کشوری المان را ابراز نمودند.

در بخش دوم اجندا رفیق کرنزی در مورد کارسیاسی ـ  تبلیغاتی و چگونگی اشتراک حزب ما در فعالیت های  سودمند و آینده نگر « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » ، و چگونگی شرکت هیات شورای اروپایی حزب در جلسات وحدت خواهان معلومات ارایه کرد.
بعداْ رفیق عظیم لمر رشته سخن را دردست گرفته یادآورشد که وحدت با احزاب همسو ضروریست و شعار دایمی و خواست برنامه وی حزب آبادی افغانستان میباشد . اما وحدت به معنا آن نیست که زیرنام وحدت ، وحدت موجود حزب ما برهم خورده  و راه برای نفوذی های سایر سازمانها درحزب ما باز گردد.
در ادامه کار نشست رفیق داکتر بها پیرامون چگونگی قرارداد صلح مریکا با تحریک طالبان بحث نموده یادآورشد که در این پروسه  دولت افغانستان در حاشیه  قرارگرفته، به همین علت بهانه جویی هایی دراین عرصه وجود دارد. من خوشبین نیستم که صلح بوجود آید .ضرور است تا تمامی جمهوری خواهان و نیروهای دموکرات و ترقی پسند دریک محور باهم جمع شده و باتقویت قوای نظامی کشوردشمنان مردم افغانستان را سرکوب و نابود سازند.
احزاب سیاسی کشورباید باهم  متحد وهمدست شده از امکانات موجود شان درتقویت  قوای مسلح کشور، و تلاش صادقانه برای تامین یک صلح واقعی و عادلانه استفاده نمایند.

همچنان رفقا نذیر انگار و فرهاد عالمی در باره  تحکیم  وحدت و گسترش صفوف حزب ، و اهمیت کارسیاسی ـ رسانشی در حزب صحبت نمودند.
مطابق برنامه کاری جلسه  رفقا پیشنهادات وانتقادات  شانرا مطرح کردند.

از جمله رفیق اجمل کرنزی ضمن صحبت، تلاش های پرثمر رفیق حکیم شناس درجذب جوانان  به حزب را ستوده ، پشتیبانی خود را از آن  اعلان کرده گفت ، که جوانان نیروی پرتوان حزب ما باید باشند. شما به جوانان اعتماد کنید . ما از شما آموخته ایم و توان پیشبرد کارها و مسوولیت ها بیشتر را دارا می باشیم.

درختم کار این جلسه پرثمر و آموزنده ، رفیق ذبیح مستمندی رییس شورا حمایت قاطع وهمجانبه خود را از تصامیم شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان ، فعالیت ها و تصامیم دارالانشا حزب اعلان نمود که اظهارت رفیق مستمندی با کف زدن های رفقا مورد تایید قرارگرفت.

جلسه حضوری شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان که ساعت سه و نیم بعد ازظهر شروع شده بود  ساعت ۵:۳۰  بعد از ظهر به امید رشد و استحکام مزید حزب آبادی افغانستان ، تامین صلح سراسری درکشور، و سرفرازی جامعه مهاجرافغان درالمان خاتمه یافت .

دربخش دوم نشست رفقا در برنامه فرهنگی که توسط مسوولین شورا تدارک دیده بود شرکت نموده  و ازهنرنمایی رفیق صفی الله ظهوری لذت بردند.

 

(شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی شورای ایالتی هامبورگ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۵۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020