تدویرجلسه حضوری و نوبتی ولایت زود هالند

 

یکشنبه مورخ ۸ اگست سال جاری طبق پلان ، جلسه ولایت هالند جنوبی دایر گردید .

بنابر تقاضای رفیق استاد خواجه محمد صمدی مسوول حزبی ولایت زود ، رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشور هالند حزب آبادی افغانستان کار جلسه را پیشبرد . بعد از آنکه نصاب جلسه به  رفقای حاضر پیشکش و رسمیت جلسه اعلان گردید ، روی اجندای ذیل رای گیری بعمل آمد :

۱ ـ اتحاذ تدابیر اضافی بخاطر تطبیق خواسته های پلینوم سوم عقرب در مورد جوانسازی حزب آبادی افغانستان .

۲ ـ ارایه نظریه ها و پیشنهاد های رفقا غرض بهبود امور حزبی وبخصوص تقویت صفوف حزب

۳ ـ  جمع آوری امور مالی .

۴ ـ  صحبت رفیق داکتر حبیب منگل رییس شورای اروپایی پیرامون انکشافات وضع سیاسی در کشور وموقف حزب ما در قبال آن.

اجندا به اتفاق ارا تصویب گردید  .

در در ادامه کار جلسه  رفیق سرور زهتاب رییس شورای کشور هالند حزب آبادی افغانستان  در رابطه به تطبیق کار وفعالیت شورای کشوری  وکمیسیون جوان سازی حزب در تطبیق مصوبات پلینوم سوم عقرب کمیته مرکزی ح آ ا معلومات مفصل ارایه کرده  و توجه رفقا را در تقویه وحمایت از انجمن جوانان تحت نام « آینده سازان »  که در جنب شورای کشوری هالند ایجاد شده است جلب نمود . در زمینه رفقای گرامی هریک : دوکتور حبیب منگل،  ولی محمد زیارمل، صلاح چهاردهی وال ، عمرفیض ، جنرال بصیر ، وکیل صابر ضربی، عزیز عزیزی، خواجه محمد صمدی با تکمیل نظریات سودمند وعده هرنوع حمایت و همکاری در راستای تحکیم وحدت جوان ها وهمبستگی آنها بدور«  انجمن آینده سازان » را دادند.

همچنان رفقا چهاردهی وال ، عزیزی و عمر فیض سوالاتی، و دیدگاهای خویش  را در مورد وحدت و سوتفاهماتی که در شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن ایجاد شده است مطرح نمودند که ازجانب رفقای محترم داکتر حبیب منگل و ولی محمد زیارمل با تفصیل جواب های مقنع ارایه شد.

در بخش اخیر جلسه مطابق برنامه کاری جلسه  در رابطه به موقف حزب ما در قبال انکشاف اوضاع جاری در افغانستان از جانب رفیق محترم حبیب منگل عضو ولایت هالند جنوبی و رییس شورای اروپایی صحبت مبسوطی صورت پذیرفت که به بعضی سوالات رفقا هم در زمینه پاسخ داده شد .

جلسه که بساعت  ۳ بعد از ظهر شروع گردیده بود ساعت ۶ عصر با آرزوی صلح پایدار در کشور و وحدت ویکپارچه گی حزب ما بکارش پایان بخشید .

 

سرور زهتاب

 

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۱۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020